Publicerad 7 april 2021

Förslag om ändrat livslängdsantagande i RIPS

RIPS-kommittén har lämnat ett förslag om ändrat livslängdsantagande. Beslut fattas av SKR:s styrelse den 23 april.

Om förslaget går genom beräknas skulden i genomsnitt öka med cirka 4 procent för kommuner och cirka 5 procent för regioner. Effekten är större på pensionsavsättningen och något mindre på ansvarsförbindelsen. Det är också skillnader mellan olika kommuner respektive mellan olika regioner. Även löpande kostnad för nyintjänad kommunal tjänstepension ökar något.

Undersökningar visar att livslängden är högre

Bakgrunden är undersökningar av KPA och Skandikon som visat att livslängden är högre för kommunanställda (och före detta anställda) jämfört med vad som ligger i det nuvarande antagandet, särskilt när det gäller män och särskilt när det gäller högavlönade.

Det nuvarande antagandet

Det nuvarande antagandet i RIPS har tillämpats sedan 2007 och bygger på de så kallade tryggandegrunderna, som anvisas av Finansinspektionen. Bakom dessa grunder ligger beräkningar av Svensk Försäkring, som omfattar försäkrade på den svenska livsförsäkringsmarknaden.

Det föreslagna antagandet

Det föreslagna antagandet bygger på beräkningar av KPA och omfattar det kommunala beståndet som finns i KPA:s register. För att beakta att högavlönade i genomsnitt har en högre medellivslängd har KPA beräknat parametrar enligt en modifierad metod, så kallad ekonomisk dödlighet, där hänsyn tas till livslängd kombinerat med lönenivå, vilket ger en högre precision i skattningen av pensionsskulden.

När det gäller antagande om framtida dödlighet bygger KPA:s beräkningar på SCB:s befolkningsprognoser, på samma sätt som görs i det nuvarande antagandet.

Mera information efter den 23 april

När SKR:s styrelse har fattat beslut i frågan den 23 april kommer mer detaljerad information att redovisas.

Administratörerna KPA och Skandikon har beredskap att utföra beräkningar åt sina kunder enligt de föreslagna parametrarna.

Konsekvenser för redovisning och balanskrav

Förändrade beräkningsgrunder för pensioner får konsekvenser på redovisning och balanskravet. Mer information om hur man kan se på frågor om redovisning, balanskrav och synnerliga skäl finns via nyheten nedan.

Redovisning och balanskrav påverkas när livslängdsantaganden för beräkning av pensionsskuld förändras

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset