Publicerad 18 juni 2021

Beslut och justeringar i RIPS för år 2021

RIPS – riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – ses över en gång per år. Nu finns en ny rapport – RIPS 21 – som innehåller aktuella beräkningsparametrar. Under 2021 har livslängdsantagandet i pensionsskuldsberäkningen ändrats, medan diskonteringsräntan för nuvärdesberäkning av skulden är oförändrad.

Information om RIPS-kommitténs årliga möte, med resonemang och beräkningsantaganden för ränta och livslängd, finns i cirkulär respektive EkonomiNytt.

Bakgrund till RIPS

RIPS-kommittén, som ansvarar för att utarbeta förslag till riktlinjer för beräkning av kommunernas och regionernas pensionsskuld, sammanträdde den 11 juni. Kommittén ska redovisa vilka resonemang och vilket underlag som ligger till grund för förslagen. Med RIPS-kommitténs förslag som underlag fattar SKR:s VD beslut om aktuella riktlinjer. Aktuella riktlinjer ska publiceras senast i juni varje år.

Aktuella riktlinjer för RIPS

Senaste utgåvan av riktlinjerna heter ”RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2021)”.

I cirkulär 21:27 och EkonomiNytt 08/2021 beskrivs bakgrunden till 2021 års beslut om vilka antaganden som ska tillämpas.

I skriften RIPS 17 finns ytterligare information för den som är intresserad av att få en mer komplett bild av regelverket. Den innehåller en allmän beskrivning av och bakgrund till riktlinjerna, räkneexempel samt även riktlinjer för förtroendevalda.

RIPS 21 (vs 2021), Webbutik

RIPS 17, Webbutik

Cirkulär 21:27 (för kommuner)

EkonomiNytt 08/2021 (för regioner)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset