Publicerad 3 september 2020

Utredning om effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Regeringen beslutade vid regeringssammanträdet den 3 september att tillsätta en särskild utredare för ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner”. Syftet är att titta närmare på reglerna i kommunallagens kapitel 11 om bland annat god ekonomisk hushållning och balanskrav.

Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Utredaren ska bland annat:

  • föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade
  • undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner, och
  • föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken

Konsekvenser av ändrad pensionsredovisning

Det är nu drygt två år sedan vi fick den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. När propositionen för den nya lagen presenterades i januari 2018 lades frågan om redovisningen av kommunala pensioner åt sidan eftersom regeringen såg ett behov av en närmare analys av frågan om effekterna av en ändrad pensionsredovisning på regelverket om god ekonomisk hushållning och balanskrav i kommunallagen. Dagens beslut innebär alltså att en sådan analys nu kommer igång, vilket SKR ser mycket positivt på.

Även andra områden gör utredning nödvändig

SKR såg redan i sitt remissvar på utredningen som låg till grund för den nya redovisningslagen ett behov av en översyn som nu alltså inleds. Detta gäller inte bara utifrån en eventuellt ändrad redovisning av pensioner utan även som en följd av ändrade redovisningsregler på andra områden, som gör det nödvändigt för många kommuner och regioner att se över, ompröva och utveckla sin finansiella styrning. SKR konstaterar att grunden för en effektiv välfärd behöver utgå från en god ekonomisk hushållning i sektorn, vilket inte minst är tydligt under den nu pågående pandemin.

Utredningen kommer att ledas av Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket (ESV) och tidigare chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (numera SKR). Utredaren ska lämna sitt slutbetänkande 2021-09-24.

En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, dir. 2020:88, Regeringen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset