Publicerad 26 november 2021

Riksdagens beslut om statsbudgeten – liten påverkan på kommuner och regioner

Den 24 november beslutade riksdagen om ramarna för statsbudgeten 2022 enligt ett gemensamt förslag från M, KD och SD. Sammanfattningsvis har det bara en liten påverkan på kommuner och regioner. Höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år minskar skatteunderlag och skatteintäkter, men det regleras med höjda generella bidrag så att det blir intäktsneutralt.

Då statsbudgeten omsluter 1 137 miljarder kronor för 2022 motsvarar ändringarna på 20 miljarder, jämfört med regeringens budget, knappt två procent av budgeten. Mot bakgrund av den parlamentariska situationen och nästa års val tar vi inte här upp de preliminära ramarna för åren 2023 och 2024.

Beslutet om statens budget tas i två steg

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Det första beslutet om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om hur pengarna ska fördelas inom de 27 olika utgiftsområdena i budgeten. Riksdagen fattar då beslut om anslagen inom varje utgiftsområde och sammanställer därefter statens budget. Det är först då som de redovisade förslagen nedan fastställs. Dessa beslut sker under första halvan av december med sista dag den 16 december med till exempel utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner. Därefter lämnas den färdigställda budgeten till regeringen.

Några av förslagen som berör kommuner och regioner men som ännu inte är beslutade:

Förstärkt jobbskatteavdrag i stället för stärkt förvärvsavdrag

Förslaget i regeringens budgetproposition om förstärkt förvärvsavdrag avser både de som arbetar och de som får sociala ersättningar. Jobbskatteavdraget avser däremot endast inkomster från arbete eller näringsverksamhet. Jobbskatteavdraget är utformat som en skattereduktion som inte påverkar det kommunala skatteunderlaget.

Fler vårdplatser, 425 miljoner kronor

Ett öronmärkt stöd till regionerna för att skapa bättre möjligheter att anställa sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal i syfte att skapa fler vårdplatser.

Insatser mot kunskapstappet under pandemin, 400 miljoner kronor

För att motverka kunskapstappet ska resurserna kunna användas till olika stödinsatser, exempelvis i form av utökad lovskola för de elever som behöver det.

Mindre barngrupper i förskolan, 400 miljoner kronor

För att uppmuntra förskolorna att minska barngrupperna och öka personalstyrkan.

Inga nya medel till extratjänster och introduktionsjobb

De nya medel för att öka antalet extratjänster och introduktionsjobb som föreslås i budgetpropositionen avvisas. Stopp för nya anvisningar till extratjänster från och med den 1 januari 2022. Istället anslås medel till sänkta anställningskostnader för långtidsarbetslösa, men det sker en indragning netto inom området.

Investeringsstöd till bostadsbyggandet dras in

Påverkar allmännyttans möjlighet att söka bidrag. De bidrag som redan beviljats påverkas inte, vilket innebär en minskad budgetpost för staten på 1,3 miljarder kronor.

Sänkt drivmedelsskatt med 50 öre per liter vid pump från och med den 1 maj 2022

Riksdagen tillkännager för regeringen att den ska återkomma med lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel.

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR