Publicerad 2 mars 2022

Fortsatt starka resultat för kommuner och regioner

För andra året i rad redovisar kommunsektorn ett starkt resultat. Verksamhetsresultatet uppgick till 52 miljarder kronor för 2021. Överskottet beror på ökade skatteintäkter, tillfälliga pandemirelaterade tillskott och minskad efterfrågan på välfärdstjänster.

Osäkerheten var stor inför 2021, både på grund av den fortsatta utvecklingen av pandemin och den efterföljande återhämtningen av den svenska ekonomin. Under året sköt staten till stora tillfälliga statsbidrag för att hantera den pågående pandemin och skatteunderlagets utveckling reviderades upp under året med högre skatteintäkter till kommuner och regioner. Den starka börsutvecklingen har bidragit till högre finansiella intäkter på kommunsektorns placeringar, vilket gör att årets resultat inklusive dessa poster blev 68 miljarder kronor. Kommuner och regioner har för andra året i rad, pandemin till trots, därmed fått ett starkt resultat under 2021. Totalt hade tre kommuner och en region underskott i årets resultat.

SCB:s sammanställning av de preliminära boksluten för 2021 visar att verksamhetens resultat har ökat med 0,7 miljarder kronor jämfört med föregående år. Verksamhetens resultat i kommunerna uppgick till 38,3 miljarder kronor och i regionerna till 13,7 miljarder kronor.

Stora tillskott för att hantera pandemin

Under 2021 var skatteintäkterna till kommuner och regioner cirka 25 miljarder kronor högre än budgeterat, till följd av en snabbare återhämtning än väntat för svensk ekonomi. Finansnettot förbättrades under 2021 med 3,8 miljarder kronor i kommunerna och 10 miljarder i regionerna. Det innebar att finansnettot förra året landade på plus 7,9 miljarder för regionerna och 9,1 miljarder för kommunerna. Regionerna fick också 6 miljarder kronor i ersättning för uppskjuten vård till följd av covid-19. Kommuner och regioner kompenserades också för högre sjuklönekostnader.

– Den snabba återhämtningen av svensk ekonomi och därmed skatteunderlaget har tryggat kommunernas och regionernas ekonomi under året. Även statens fortsatta stöd till företag har gett bra skjuts åt skatteintäkterna. Därtill har kostnadsutvecklingen inom vissa verksamheter varit mycket låg, och i vissa fall till och med negativ, till följd av pandemin, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ökad likviditet underlättarhöga investeringsnivåer

Resultatet för 2021 innebär att kommunsektorns finansiella sparande fortsätter att stärkas. Det gör att kommuner och regioner kan öka likviditeten och därmed tillfälligt minska lånebehovet för det stora behovet av investeringar till exempelvis nya skolor, sjukhus och äldreboenden.

Kommunernas och regionernas resultat efter finansiella poster var 14 miljarder kronor högre än 2020. Nettoresultatet av de finansiella posterna ökade med 14 miljarder kronor jämfört med föregående år. Svängningarna i de finansiella posterna är en följd av nya värderingsprinciper för finansiella tillgångar som infördes under 2019.

– Överskottet till trots innebär den demografiska utvecklingen med stora kompetensförsörjningsbehov och svagare offentliga finanser fortsatt stora utmaningar då pandemins effekter på ekonomin förväntas bli långsiktig, säger Annika Wallenskog.

Grovt räknat ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden om alla ska få lika mycket välfärd som i dag.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Niclas Johansson
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR