Publicerad 15 september 2021

Ny vägledning om borgensavgifter för kommunala bostadsbolag

Frågan om vad som är en marknadsmässig borgensavgift för kommunala bostadsbolag har behandlats i en vägledning publicerad 2012 av SKR (då SKL), Sveriges Allmännytta (då SABO) och Kommuninvest.

Efter en grundlig samverkansprocess har de tre organisationerna nu arbetat fram en ny version av denna vägledning: ”Borgensavgift för kommunala bostadsbolag – en uppdaterad vägledning”.

Borgensavgifter för kommunala bostadsbolag, Kommuninvest

Varför uppdatering?

Uppdateringen har drivits av tre motiv. För det första är det lämpligt att efter nästan tio år göra en översyn av ett viktigt dokument. För det andra blev den tidigare vägledningen med tiden svår att tillämpa i praktiken. Den byggde till stor del på att kommunerna ska kunna få uppgifter om marknadsräntor från affärsbanker eller andra marknadsaktörer. Detta är numera svårt. För det tredje har inrättandet av internbanker i många kommunkoncerner inneburit att fastställandet av borgensavgifter till ganska stor del äger rum i en ny teknisk miljö.

Fokus på bostadsbolagen

Fokus i den uppdaterade vägledningen ligger, som tidigare, på de kommunala bostadsbolagen. Utmaningarna kring borgensavgifter gäller dock många av kommunsektorns företag. Där så är relevant tas detta större perspektiv in i bilden.

Kompensera och säkra neutrala konkurrensförhållanden

Att en kommun går i borgen för eller ger lån till ett kommunalt bostadsbolag innebär att det bolaget får en ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande privata bostadsbolag. För att kompensera – och säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en borgensavgift, som motsvarar denna fördel, av det kommunala bostadsbolaget. Detta innebär, enligt konkurrens- och statsstödsregler samt Allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig.

Hur kan man resonera?

I vägledningen presenteras, utifrån en grundläggande analys av rätts- och policyutvecklingen, sex sätt som man i denna kontext principiellt bör gå till väga för att fastställa borgensavgifter. Rekommendationerna gäller såväl för det enskilda bolaget som för en koncern i sin helhet.

Referensinformation

En sammanställning av relevant referensinformation är kopplad till vägledningen. Referensinformationen är tillgänglig på Kommuninvests webbplats.

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR