Publicerad 2 juni 2021

Tillskott av statsbidrag under 2020

Under 2020 har riksdagen beslutat om flera tillskott av generella statsbidrag till kommuner och regioner. De totala tillskotten under 2020 uppgår till 28,5 miljarder kronor, varav 21 miljarder är tillskott på grund av coronapandemin.

För åren 2021 och 2022 har regeringen aviserat 12,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver vad som har beslutats. Riktade statsbidrag ges för merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Generella statsbidrag

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en ytterligare höjning av det generella statsbidraget med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75 miljarder till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor per invånare den 20 mars.

Regeringen och samarbetspartierna föreslog i januari en statsbidragsökning på 5 miljarder kronor (varav 3,5 till kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. Den 2 april aviserades ytterligare 15 miljarder kronor (varav 10,5 till kommunerna och 4,5 till regionerna), som ett generellt statsbidrag för innevarande år, i syfte att stödja kommuner och regioner i den pågående coronapandemin. Riksdagen beslutade den 16 juni i vårändringsbudgeten i enlighet med de aviserade förslagen. Medlen betalas ut vid avräkningen av kommunalskatt i juli månad.

Den 18 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ytterligare 6 miljarder kronor för 2020 i statsbidrag. Fördelningen av detta aviserade tillskott är 3 miljarder vardera till regioner respektive kommuner. Tillskottet beslutades i en extra ändringsbudget och statsbidraget betalas ut i juli.

I budgetpropositionen för 2021 avser man att återkomma i frågan om kommunsektorns behov för kommande år, utöver de tillskott på 12,5 miljarder som aviserades den 2 april.

I excel-filerna finns beloppen för de extra tillskotten för kommuner respektive regioner. Filerna har uppdaterats i samband med skatteunderlagsprognosen den 1 oktober 2020.

Extra tillskott 2020 per kommun (Excel) Excel, 55 kB.2020-11-06

Extra tillskott 2020 per region (Excel) Excel, 14 kB.2020-11-06

Riktade statsbidrag

Kompensation för merkostnader och förlorade intäkter

Riksdagen och regering har tagit flera beslut för att kompensera kommuner och regioner för merkostnader och förlorade intäkter på grund av hanteringen av coronaviruset. Det berör bland annat hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorg, kollektivtrafik, testning, tillsyn av servering, motverka konsekvenser av isolering för äldre.

Ekonomisk kompensation för merkostnader för kommuner och regioner i samband med covid-19

Äldreomsorgslyftet

Den 12 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ett ”Äldreomsorgslyft” för utbildning och fler fasta anställningar inom äldreomsorgen. Enligt förslaget skjuter staten till 2,2 miljarder kronor under åren 2020–2021 för denna satsning.

Kompetenslyft till äldreomsorgen

Förändringar av prestationsbaserade överenskommelser inom hälso- och sjukvården

På grund av coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården har vissa förändringar beslutats kring de prestationsbaserade överenskommelserna inom hälso- och sjukvården, däribland kömiljarderna.

Förändringar prestationsbaserade överenskommelser

Överenskommelse ökad tillgänglighet i sjukvården

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset