Publicerad 2 juni 2021

Om riktade statsbidrag till skolan

De riktade statsbidragen till skolan kan bli färre och mer utvecklingsinriktade. Riksrevisionen har nyligen skrivit om brister i det nuvarande systemet. SKR föreslår en modell för att klassificera nuvarande riktade bidrag och på sikt minska deras antal.

De riktade statsbidragen kan bli färre

Av de riktade statsbidragen till kommunerna utgörs en stor del av bidragen till skolan. Det handlar om mellan 40 till 60 olika bidrag, där många är små och/eller omgärdade med detaljstyrande regler. Bidragen är av olika karaktär och går till olika ändamål.

Riksrevisionen har funnit brister med nuvarande system

Med anledning av Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan (RiR 2017:30) har regeringen i en skrivelse till riksdagen (Skr 2017/18:217) också medgivit att det finns brister i nuvarande system. Som potentiella utvecklingsområden framhålls bland annat en översyn av bidragens konstruktion och en sammanläggning av vissa bidrag eller överföring av riktade bidrag till generella.

Regeringen vill se en mer ändamålsenlig användning av riktade statsbidrag

Som ett led i arbetet med att förbättra styrningen av skolan gör regeringen nu en översyn för att uppnå en mer strategisk och ändamålsenlig användning av de riktade bidragen.

SKR:s grundinställning är att statliga tillskott i första hand bör ges i form av generella bidrag. Men att det också kan finnas situationer där olika riktade bidrag kan vara ett viktigt komplement, främst för att stödja utveckling.

Pyramid som visar hur bidrag till skolan skulle kunna delas upp i generella bidrag, ”klustrade” utvecklingsbidrag och riktade statsbidrag.

Modellen består av tre delar där en uppdelning görs mellan generella bidrag, ”klustrade” utvecklingsbidrag och riktade statsbidrag.

En modell för att klassificera befintliga riktade statsbidrag

Som underlag för ett arbete med att förändra statsbidragen mot en större andel generella bidrag har SKR utarbetat ett förslag till klassificeringsmodell för statsbidragen till skolan. Modellen är främst tänkt att användas i ett kortsiktigt perspektiv för att klassificera befintliga statsbidrag, som ett medel för att underlätta att skapa förutsättningar för ett fåtal större statsbidrag. Den kan också vara utgångspunkt för mer långsiktiga och strategiska överväganden kring principerna för hur statsbidragen bäst utformas för stöd och stimulans.


Generella statsbidrag

Till gruppen generella bidrag kan sådana statsbidrag föras som till exempel syftar till att förstärka eller förbättra verksamheten och som riktar sig mot alla kommuner. Istället för att vara riktade stimulansbidrag kan de på så sätt bli en del av den generella finansieringen av sådan verksamhet som kommunen bedriver inom ramen för den lagstiftning och övrig reglering som redan finns på olika områden. Verksamheten kan därmed i högre grad bedrivas och utvecklas utifrån den enskilda kommunens behov och förutsättningar. Ett väl utformat kostnadsutjämningssystem ska säkra att kommunernas strukturella och socioekonomiska situation utjämnas på ett adekvat sätt. Statens uppföljning kan koncentreras på kvalitet och resultat av verksamheten, snarare än på hur medlen används och på kostnaderna. I den mån staten bedömer att särskilda krav bör ställas på verksamheten, bör i första hand lagreglering övervägas framför nya, riktade statsbidrag. Utgångspunkten för en avveckling av de befintliga statsbidragen är i första hand att de slås samman och att bidragsvillkoren tas bort. Eftersom en övergång till generella bidrag skulle innebära inte helt obetydliga omfördelningseffekter behövs en övergångslösning.

Klustrade utvecklingsbidrag

Till gruppen klustrade utvecklingsbidrag kan föras sådana statsbidrag som inrättats för att regeringen särskilt velat stimulera utveckling kopplad till en specifik skolform, verksamhet eller målgrupp. Beteckningen klustrade stimulansbidrag används här för att illustrera att det är fråga om att befintliga stimulansbidrag inom en specifik skolform, verksamhet eller målgrupp, skulle kunna sammanföras till ett antal kluster eller grupper. Inom respektive kluster ska en kommun kunna söka medel för att utveckla den berörda verk samheten utifrån lokala behov och förutsättningar i stället för utifrån ett detaljerat regelverk. Det skulle möjliggöra förenklingar och rensningar av bidragsreglerna och även ge huvudmännen bättre förutsättningar för ett mer långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete.

Riktade statsbidrag

Till gruppen riktade statsbidrag kan sådana bidrag föras som på grund av syfte och målgrupp bäst lämpar sig att även framgent vara just riktade, till exempel om syftet är väldigt specifikt och det riktar sig till ett fåtal kommuner/huvudmän.

Preliminär skattning av de nuvarande riktade statsbidragen

Utifrån en preliminär bedömning har vi gjort en översiktlig skattning av hur de nuvarande bidragen på skolområdet (totalt cirka 15 miljarder kronor 2016) skulle kunna fördela sig på de tre delarna:

  • Generella bidrag cirka 50–75 procent
  • Klustrade utvecklingsbidrag cirka 15–30 procent
  • Riktade bidrag cirka 5–10 procent

Läs vidare

”Ökningen av riktade statsbidrag har kommit till vägs ände”, i kapitel 5 i ”Ekonomirapporten, maj 2018”

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR