Publicerad 25 augusti 2022

Prognosunderlag för kommuner

SKR gör beräkningar av kommunernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen.

Prognosunderlagen publiceras i samband med cirkulär om budgetförutsättningar.

Metod för beräkningarna

Beräkningarna utgår från att skatteunderlaget och befolkningen i respektive kommun förändras i samma takt som i riket. Beslutad skattesats för innevarande år används för samtliga år.

SKR:s prognos är på riksnivå

Beräkningar av kommunernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen redovisas i prognosunderlagen.

Observera att SKR:s prognos är en prognos på riksnivå och den skiljer sig förmodligen från respektive kommuns egna prognos. Kommunerna kan alltså i sina egna prognoser (i modellverktyget Skatter & Bidrag) välja andra antaganden för framförallt kommunens befolkningsförändring och skattesats. De kan också välja andra prognoser för såväl kommunens som rikets skatteunderlagstillväxt.

Prognosunderlag K 2022–2029 till cirkulär 22:28 (Excel, makroaktiverat) Excel, 576 kB.2022-08-25

Prognosunderlag K 2022–2029 till cirkulär 22:24 (Excel, makroaktiverat) Excel, 575 kB.2022-06-23

Prognosunderlag K 2022–2029 till cirkulär 22:15 (Excel, makroaktiverat) Excel, 575 kB.2022-04-28

Prognosunderlag K 2022–2029 till cirkulär 22:06 (Excel, makroaktiverat) Excel, 531 kB.2022-02-17

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR