Publicerad 10 december 2021

2020 års definitiva beskattningsutfall

Den 7 december redovisade Skatteverket slutligt beskattningsutfall för 2020 års inkomster. Det visar att det kommunala skatteunderlaget ökade med 2,10 procent 2020 jämfört med 2019. SKR:s senaste prognos var att ökningen skulle uppgå till 2,1 procent.

SKR prickade beskattningsutfallet 2020

SKR:s skatteunderlagsprognoser har sedan augusti i år pekat på en ökning med 2,1 procent. Prognoser på skatteunderlaget publiceras av SKR, Ekonomistyrningsverket och regeringen. Ekonomistyrningsverkets senaste prognos, från november, visar en ökning med 2,7 procent. Regeringens senaste prognos, från budgetpropositionen i september, visar en ökning med 2,0 procent.

Kommuner

Enligt det slutliga beskattningsutfallet blir slutavräkningen av 2020 års skatteintäkter för kommunerna –550 kronor per invånare den 1 november 2019. SKR:s decemberprognos 2020, som låg till grund för bokslutet för 2020, gav en avräkning på –-715 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på 165 kronor per invånare som påverkar bokslut 2020. Jämfört med vår septemberprognos är det en försämring med 18 kronor.

Regioner

Slutavräkningen 2020 för regioner blir –276 kronor per invånare. Bokslutsprognosen gav en avräkning på –384 kronor per invånare, varför korrigeringsposten uppgår till 108 kronor per invånare. Jämfört med vår septemberprognos är det en förbättring med 5 kronor.

Beskattningsutfallet för år 2020, Skatteverket

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR