Publicerad 8 december 2020

2019 års definitiva beskattningsutfall

Den 8 december redovisade Skatteverket slutligt beskattningsutfall för 2019 års inkomster. Det visar att det kommunala skatteunderlaget ökade med 2,82 procent 2019 jämfört med 2018. SKR:s senaste prognos var att ökningen skulle uppgå till 2,8 procent.

SKR:s prognos prickade utfallet i år igen

Prognoser på skatteunderlaget publiceras av SKR, Ekonomistyrningsverket och regeringen. SKR:s skatteunderlagsprognoser har sedan augusti i år pekat på en ökning med 2,8 procent. Ekonomistyrningsverkets senaste prognos, från november, visar en ökning med 3,0 procent. Regeringens senaste prognos, från budgetpropositionen i september, visar en ökning med 2,9 procent.

Kommuner

Enligt det slutliga beskattningsutfallet blir slutavräkningen av 2019 års skatteintäkter för kommunerna –674 kronor per invånare den 1 november 2018. SKR:s decemberprognos 2019, som låg till grund för bokslutet för 2019, gav en avräkning på –430 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på –244 kronor per invånare som påverkar bokslut 2020. Jämfört med vår oktoberprognos är det en försämring med 29 kronor.

Regioner

Slutavräkningen 2019 för regioner blir –341 kronor per invånare. Bokslutsprognosen gav en avräkning på –220 kronor per invånare, varför korrigeringsposten uppgår till –121 kronor per invånare. Jämfört med vår oktoberprognos är det en försämring med 2 kronor.

Beskattningsutfallet, Skatteverket

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR