Publicerad 21 november 2019

2018 års definitiva beskattningsutfall

Den 19 november redovisade Skatteverket slutligt beskattningsutfall för 2018 års inkomster. Det visar att det kommunala skatteunderlaget ökade med 3,72 procent 2018 jämfört med 2017. SKR:s senaste prognos var att ökningen skulle uppgå till 3,7 procent.

Utfallet i linje med SKR:s prognos

Prognoser på skatteunderlaget publiceras av SKR, Ekonomistyrningsverket och regeringen. SKR:s skatteunderlagsprognoser har sedan augusti i år pekat på en ökning med 3,7 procent. Även Ekonomistyrningsverkets senaste prognos, från september, visar en ökning med 3,7 procent. Regeringens senaste prognos, från budgetpropositionen i september, visar en ökning med 3,6 procent.

Kommuner

Enligt det slutliga taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2018 års skatteintäkter för kommunerna –37 kronor per invånare den 1 november 2017. SKL:s decemberprognos 2018, som låg till grund för bokslutet för 2018, gav en avräkning på –61 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på +24 kronor per invånare som påverkar bokslut 2019. Jämfört med vår oktoberprognos är det en försämring med 20 kronor.

Regioner

Slutavräkningen 2018 för landsting blir 11 kronor per invånare. Bokslutsprognosen gav en avräkning på –23 kronor per invånare, varför korrigeringsposten uppgår till +34 kronor per invånare. Jämfört med vår oktoberprognos är det en förbättring med 2 kronor.

Utfallet i Excel-fil hos Skatteverket

Beskattning, Beskattningsutfall (inkomstår 2018) (Excel 2010)

Andra filer på Skatteverkets webbsida

Länken nedan leder till sidan Alla Skatteverkets öppna data. Klicka på Titel för att sortera listan och välj sedan ”Beskattning, Beskattningsutfall (inkomstår 2018)” så fälls lista ut med tillgängliga filer att ladda ned, Excel 2010 eller CSV-filer.

Observera att det slutliga utfallet för kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst är den fil hos Skatteverket som heter ”Prognos 7, utfall”, inte filen ”Slutligt utfall”.

Utfallet på kommunal och regional nivå, Skatteverket

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR