Publicerad 21 november 2017

2016 års definitiva beskattningsutfall

Den 21 november redovisade Skatteverket slutligt beskattningsutfall (tidigare kallat taxeringsutfall) för 2016 års inkomster. Beskattningsutfallet visar att det kommunala skatteunderlaget ökade med 4,95 procent 2016 jämfört med 2015.

SKL:s prognos prickade utfallet

SKL:s skatteunderlagsprognoser har sedan april i år pekat på en ökning av skatteunderlaget 2016 med 5,0 procent, alltså 0,05 procentenheter högre jämfört med utfallet. Skatteverket har efter förra årets taxering ändrat prognosmetod för de prognoser man publicerar i de preliminära beskattningsutfallen. SKL har därför betraktat de prognoser Skatteverket publicerat 2017 som mer osäkra än vanligt och inte reviderat sin aprilprognos.

Prognoser på skatteunderlaget publiceras av regeringen, Ekonomistyrningsverket och SKL. SKL:s årliga utvärderingar visar att skillnaderna i prognossäkerhet varit små, men att SKL:s skatteunderlagsprognoser prickat mer rätt än regeringens och Ekonomistyrningsverkets för fem av de senaste sju åren.

Kommunernas definitiva taxering för 2017

Enligt det slutliga taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2016 års skatteintäkter för kommunerna –153 kronor per invånare den 1 november 2015. SKL:s decemberprognos 2016, som låg till grund för bokslutet för 2016, gav en avräkning på –206 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på +53 kronor per invånare som påverkar bokslut 2017. Jämfört med vår oktoberprognos är det en försämring med 30 kronor.

Landstingens definitiva taxering för 2017

Slutavräkningen 2016 för landsting blir –64 kronor per invånare. Bokslutsprognosen gav en avräkning på –99 kronor per invånare, varför korrigeringsposten uppgår till +35 kronor per invånare. Jämfört med vår oktoberprognos är det en försämring med 11 kronor.

Beskattningsutfallet för kommuner och landsting, Skatteverket

Informationsansvarig

  • Bo Legerius
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR