Publicerad 3 maj 2022

Särregler olika ålderskategorier

Det finns en rad olika särregler kring arbetsgivaravgifterna för olika åldersgrupper, både för de över 65 år och för ungdomar.

Anställda över 65 år

För anställda som vid årets ingång fyllt 65 år är arbetsgivaravgiften enligt lag 10,21 procent (ålderspensionsavgiften). Avseende avtalsförsäkringar betalas endast TFA (0,01 procent). Premie för avgiftsbestämd pension om 5,59 procent betalas vanligen fram till 67 år. Sammantaget blir därmed PO-pålägget för de som fyllt 65 år 15,81 procent.

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter.

Unga mellan 15 och 18 år

För ungdomar mellan 15–18 år betalas enbart pensionsavgiften om 10,21 procent på inkomster upp till 25 000 kronor per månad. Utöver detta intjänas avtalspension, vilket medför att ett lämpligt PO blir 15,93 procent.

Unga mellan 19 och 23 år

För ungdomar mellan 19–23 år (för år 2022 de som är födda 1998 till och med 2002) har det beslutats om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften under perioden januari 2021 till och med mars 2023. Sänkningen gäller för ersättningar som uppgår till högst 25 000 kronor per månad, där arbetsgivaravgiften uppgår till 19,73 procent av lönesumman. Utöver kostnad för arbetsgivaravgift samt avtalsförsäkringar intjänas även avtalspension, vilket medför att lämpligt PO blir totalt 25,45 procent (för år 2023 totalt 27,32 procent).

För ersättningar utöver 25 000 kr per månad utgår fulla arbetsgivaravgifter, det vill säga 31,42 procent. Utöver detta utgår även kostnad för avtalsförsäkringar samt intjänad avtalspension. PO för ersättningar över 25 000 kronor per månad bör därför utgå enligt ordinarie principer.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna under juni-augusti 2022

För ungdomar som vid årets början har fyllt 18 men inte 23 år (för år 2022 de som är födda 1999 till och med 2003) har det beslutats om en förstärkt nedsättning av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna.

För ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2022 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent erläggas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad. Lagändringen börjar gälla den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som ges under perioden 1 juni–31 augusti 2022.

Avseende PO utgår utöver kostnad för arbetsgivaravgift även kostnad för avtalsförsäkringar samt intjänande av avtalspension, vilket medför att lämpligt PO blir totalt 15,93 procent.

Riksdagens beslut avseende ursprunglig nedsättning (februari 2021) samt förstärkt nedsättning (mars 2022):

Extra ändringsbudget för 2021 – bland annat nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, Riksdagen

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar under sommaren 2022, Socialförsäkringsutskottets Betänkande 2021/22:SfU21, Riksdagen

Mer information finns på Skatteverkets webbplats:

Lämna arbetsgivardeklaration, Skatteverket

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR