Publicerad 18 januari 2023

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Arbetsgivaravgifterna och påläggen är lika för kommuner och regioner, förutom vad gäller kollektivavtalad pension. PO för pensionskostnaden utgör ett snitt för kommuner respektive för regioner, men den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer. PO för kollektivavtalad pension är högre i regionerna då det är fler högavlönade i regionerna än i kommunerna.

Det av SKR framtagna PO:t används för en lättadministrerad och schablonmässig budgethantering och internredovisning.

Exceltabeller med gällande arbetsgivaravgifter, publicerade 2022-12-20

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2022 och 2023 (Excel) Excel, 19 kB.
Arbetsgivaravgifter för regioner 2022 och 2023 (Excel) Excel, 19 kB.

PO-pålägg för 2023

PO-pålägget för 2023 höjs för både kommuner och regioner.

Både de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkringarna är oförändrade för 2023, det vill säga 31,42 procent respektive 0,13 procent (se dock nedan avseende omställningsförsäkringen).

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner justeras upp både för kommuner och regioner i jämförelse med 2022. För kommuner från 7,70 procent till 12,98, och för regionerna från 13,67 procent till 20,73. Anledningen till höjningen är dels höjda premier i det nya pensionsavtal som ska tillämpas från och med 1 januari 2023 dels på grund av kraftigt ökat prisbasbelopp och andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen.

För mer information om bakgrunden till höjningen av PO-pålägget för pensioner – se länkar till cirkulär och EkonomiNytt under ”Mer information om PO-pålägg 2023”.

Pensionspålägget skiljer sig åt mellan enskilda kommuner och regioner. Vi presenterar i detta sammanhang ett genomsnitt för budgetändamål. Men för att komma rätt bör respektive kommun och region helst utgå från sina egna pensionskostnader avseende avgiftsbestämd respektive förmånsbestämd del för sina anställda.

Omställningsförsäkring (KOM-KR)

Från och med år 2023 debiteras premie om 0,25 procent av totala lönesumman från Omställningsfonden. Premien består av 0,15 procent som betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden och sedan erläggs ytterligare 0,10 procent. Staten lämnar sedan en ersättning motsvarande 0,15 procent. Hur denna ersättning kommer att hanteras är inte fastställt ännu utan mer information kommer. I PO-pålägget tas endast nettoeffekten om 0,10 procent upp.

Preliminärt PO-pålägg för 2023 uppgår till:

 • totalt för kommuner 44,53 procent
 • totalt för regioner 52,28 procent

Delar som ingår:

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,13 procent.
 • Avtalspensioner: för kommuner höjs till 12,98 procent och för regioner höjs det till 20,73 procent.

Mer information om PO-pålägg 2023

För detaljerad information om alla delar som ingår, se Excelfilerna ovan.

Mer information om PO-pålägg för år 2023 finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 22:37 (kommuner)

EkonomiNytt 09/2022 (regioner)

PO-pålägg för 2022

PO-pålägget för 2022 sänks för både kommuner och regioner.

Både de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkringarna är oförändrade för 2022, det vill säga 31,42 procent respektive 0,13 procent.

Det kalkylerade pålägget avseende pensioner justeras ner både för kommuner och regioner. För kommuner från 8,60 till 7,70 procent, och för regionerna från 14,60 till 13,67 procent. Huvudanledningen är ökningen av inkomstbasbeloppet för år 2022 i jämförelse med prognos, vilket medför att kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen blir lägre än tidigare bedömningar.

Pensionspålägget skiljer sig åt mellan enskilda kommuner och regioner. Vi rekommenderar i detta sammanhang ett genomsnitt för budgetändamål. Men för att komma rätt bör respektive kommun och region helst utgå från sina egna pensionskostnader avseende avgiftsbestämd del och förmånsbestämd del för sina anställda.

PO-pålägg för 2022 uppgår till:

 • totalt för kommuner 39,25 procent
 • totalt för regioner 45,22 procent

Delar som ingår

 • Lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
 • Avtalsförsäkringar: total premie 0,13 procent.
 • Avtalspensioner: för kommuner sänks till 7,70 procent och för regioner till 13,67 procent.

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2022 (Excel) Excel, 98 kB.

Arbetsgivaravgifter för landsting och regioner 2005–2022 (Excel) Excel, 101 kB.

Informationsansvarig

 • Robert Heed
  Ekonom
 • Siv Stjernborg
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.