Publicerad 21 juni 2021

Bakgrund till den nya redovisningslagen

Utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” gjorde en översyn av lagstiftningen om kommunal redovisning. Den presenterades 2016. På denna sida presenteras bakgrundsmaterial kring lagen samt information från SKR inför övergången 2019.

Ingen fullfondering av pensionerna

Lag om kommunal bokföring och redovisning skiljer sig till vissa delar från utredningens förslag. Den största skillnaden avser pensionsredovisningen, där utredningens förslag om ett införande av fullfonderingsmodellen inte finns med i den nya lagen. Avsaknaden av förslag om ny modell för pensionsredovisning innebär att nuvarande princip, den så kallade blandmodellen, kommer att vara kvar även i den nya lagen.

Regeringen gjorde bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och regioner, samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.

Mer information om propositionen, Regeringskansliet

Utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning”

Utredaren Gunvor Pautsch presenterade i mars 2016 sitt förslag till en ny kommunal redovisningslag, ”En ändamålsenlig kommunal redovisning”, SOU 2016:24.

Utredningen föreslog bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehöll i övrigt ett flertal förändringar jämfört med tidigare lagstiftning, exempelvis tydligare reglering av innehållet i förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna, samt vissa förändringar av värdering av finansiella instrument med mera.

Utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning SOU 2016:24, Regeringskansliet

SKL:s remissvar från september 2016

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24), SKL:s remissvar

Informationsmaterial om den nya redovisningslagen

Presentation med sammanfattning av den nya redovisningslagen

Filerna öppnas i nytt fönster.

SKL:s sammanfattning av lagen och författningskommentarer, skillnader mot nuvarande KRL med mera (PPT) Powerpoint, 283 kB.

SKL:s sammanfattning av lagen och författningskommentarer, skillnader mot nuvarande KRL med mera (PDF) Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset