Publicerad 7 april 2021

Redovisning och balanskrav påverkas när livslängdsantaganden för beräkning av pensionsskuld förändras

När beräkningsgrunderna för pensionsskulden ändras uppstår frågor kring redovisning och balanskrav.

Redovisning

Förändrade livslängdsantaganden vid beräkning av pensionsskulden utgör en ändring av de uppskattningar och bedömningar som ligger till grund för redovisningen. Om livslängdsantaganden ökar medför detta att pensionsåtagandet/skulden också ökar.

För den del av förpliktelsen som finns i balansräkningen som avsättning uppstår en ökad avsättning vilket i sin tur ger motsvarande ökning av personalkostnaderna. Om ändringen av uppskattning och bedömningar får väsentliga effekter på resultatet för året kan posten redovisas som jämförelsestörande.

För den del av förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse innebär förändringen av livslängdsantagandet att storleken på ansvarsförbindelsen ökar vilket i sin tur medför att kostnaderna för pensionsutbetalningar i framtiden blir högre varje enskilt år.
Ett höjt livslängdsantagande medför för både den del av pensionsåtagandet som redovisas som avsättning och som ansvarsförbindelse att utbetalningarna under kommande år kommer att öka.

Balanskrav

Ändrade beräkningsgrunder kan medföra att årets resultat blir negativt. Det finns dock ingen möjlighet att göra en justering för dessa effekter i balanskravsutredningen. Detta medför att förändringen även kan medföra att det uppstår ett negativt balanskravsresultat för aktuellt år.
En PM, ”God ekonomisk hushållning, balanskrav och resultatpåverkan” med mer information om hur man ska se på frågan finns på området God ekonomisk hushållning:

Regler och principer för god ekonomisk hushållning och RUR

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR