Publicerad 7 mars 2024

Styrning och uppföljning av primärvård

Uppföljning är ett medel i styrningen som rätt formulerad kan bidra till kvalitetsförbättring. Som stöd har SKR tillsammans med regionerna tagit fram vägledningar, både löpande- och fördjupad uppföljning, som utgångspunkt för regionens eget beslut om metod och form för uppföljning av primärvård.

Modell för Primärvårdsuppföljning

PrimärvårdsUppföljning är en modell för dialogbaserad verksamhetsuppföljning som svarar dels mot regionledningens krav på uppföljning av resultat och kvalitet, dels verksamhetens behov av stöd för egen kvalitetsutveckling. PrimärvårdsUppföljning grundar sig i ett vetenskapligt arbete och är framtagen av SKR i samråd med vårdvalsnätverket och en referensgrupp med vetenskaplig och praktisk förankring i uppföljningsarbete.

PrimärvårdsUppföljning - Metodstöd för dialogbaserad verksamhetsuppföljning

Datakällor och kvalitetsindikatorer

Rapporten ger också förslag på datakällor som grund för dialogen om möjlig kvalitetsutveckling. Förutsättningarna för uppföljning av primärvård har stärkts genom förbättrad tillgång till data och nationella kvalitetsindikatorer, bland annat genom införande av PrimärvårdsKvalitet.

PrimärvårdsKvalitet

Primärvården är konkurrensutsatt med en mångfald utförare

Vägledningen är ett stöd för uppföljning av primärvården på utförarnivå. Denna uppföljning ska även ge svar på om primärvårdens utförare har uppnått formulerade mål i fullmäktiges program.

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare

Fördjupad uppföljning av primärvård

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare som genomförs utöver den löpande uppföljningen, eller på förekommen anledning.

Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.

Modell för fördjupad uppföljning och kontroll av vårdgivare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.