Publicerad 2 september 2022

Verksamhetsutveckling tillsammans med brukare

Att arbeta med radikala förändringar i offentlig sektor är inget nytt. Det nya är det ökande intresset, inte enbart vad gäller nya tekniska lösningar utan också helt andra sätt att utföra tjänster på. Men hur påverkar verksamhetsutveckling tillsammans med brukarna i styrning och ledning.

Radikala förändringar för att hitta nya lösningar

Urbaniseringen, en allt äldre befolkning, ökande förväntningar och minskande resurstillgångar är några av de utmaningar som kräver innovativa lösningar. Att involvera brukarna i processerna är en förutsättning för att lyckas med att tillhandahålla den service som brukarna faktiskt vill ha och behöver. Internationella erfarenheter visar att radikala förändringar har lett till att brukarnyttan ökat samtidigt som kostnaderna minskat.

Dessutom har medarbetarnas arbetsglädje och självförtroende ökat. Förtroendevalda och anställda behöver se brukare, elever och klienter som aktiva medskapare i arbetsprocessen istället för passiva mottagare av tjänster. Vi måste också ta hänsyn till, och lyssna på, resten av det omgivande samhället.

En styrning och ledning som börjar med brukaren

Att styra och leda fokuserar ofta på hur verksamheten och förtroendevalda agerar. Men det är dags att tänka om. Det är inte längre verksamheten som är det centrala utan brukaren. Förändringen drivs av brukaren. Brukaren är viktig kunskapskälla. Verksamheten och förtroendevalda måste lyssna. Våga fråga och utmana våra gamla föreställningar. Ha mod att lita på att brukaren är kunnig och expert på sig själv.

Våga leda mot brukarnytta

Allt detta ställer i sin tur nya krav på hur man leder verksamheten. Ledaren får en ny roll i att våga leda mot brukarnytta. Att öppna upp ”stängda rum” för faktisk brukarmedverkan. Stötta medarbetarna och ge dem större ansvar. Ett ledarskap där coachande blir ett viktigt inslag.

Att låta verksamheten testa. Vara okej med att det kan bli fel. Dra lärdom av detta och uppmuntra verksamheten att testa igen.

Så påverkas styrning och ledning

 • Undersök vilka värden som är viktiga för brukaren.
 • Hur påverkar brukarinvolvering vårt sätt att styra och leda?
 • Identifiera systemhinder, justera och utvärdera.
 • Vilka nyckeltal och metoder behöver vi för att kunna mäta livskvalitet?
 • Skapa tillit i organisationen.
 • Verka för ett coachande ledarskap.

Tjänstedesign – en av flera metoder för radikala förändringar

Det finns inte en ensam metod som leder till radikala förändringar, men det finns en rad olika strategier och förhållningssätt som gör det. projektet Förändra radikalt valdes tjänstedesign som metod till förändring. Grundtanken är att man arbetar utifrån och in för att säkerställa att de beslut man tar, tas för användarens bästa. För att garantera att tjänsten är byggd på bästa möjliga sätt samarbetar man i framtagandet av tjänsten med brukare, personal och eventuella andra intressenter som påverkas av tjänsten.

I e-boken Förändra radikalt kan du ta del av hur några kommuner, med stöd av tjänstedesign, arbetat tillsammans med brukarna för att komma fram till bättre resultat. Här finns mallar, tips och råd för att själva kunna göra en liknande process.

Genom att använda e-boken får du:

 • veta hur brukarmedverkan påverkar styrning och ledning,
 • råd för att kunna arbeta designinspirerat tillsammans med brukarna,
 • tydliga mallar som enkelt för arbetsprocessen framåt,
 • tips på svenska och internationella exempel.

Förändra radikalt - annorlunda, billigare, bättre

Brukare och patienter som aktiva medskapare

Medskapande, brukar- och patientmedverkan är för många kommuner och regioner en växande ambition för att ge större inflytande och ansvar till brukare, klienter, patienter och anhöriga i planering och genomförande.

I en skriften ”När brukare och patienter blir medskapare” finns ett idématerial om hur frågor om brukares och patienters medskapande kan bli en väsentlig aspekt i kommuners och regioners styr- och ledningssystem. Den innehåller också exempel med intervjuer och kan laddas ned som e-bok eller som PDF-dokument.

När brukare och patienter blir medskapare

Systematiskt arbete för att öka brukares eller patienters medskapande, checklista

Frågorna i checklistan kan vara ett enkelt sätt för dig som vill ta reda på hur organisationen ligger till i det systematiska arbetet för att öka brukares eller patienters medskapande. Det handlar både om medskapande i den egna processen, och om medverkan i förbättring av verksamheten.

Lista: Stöd medskapande i styrning/ledning (PDF) Pdf, 326 kB.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Malin Svanberg
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR