Publicerad 10 maj 2023

Valfrihetssystem i regioner, beslutsläge 2022

SKR sammanställer en gång per år en översikt av regionernas beslutade och annonserade valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem, LOV. Under 2022 har två nya vårdval införts och ett avvecklats.

Antal valfrihetssystem inom regionernas verksamhetsområden primärvård, specialistvård och tandvård uppgår till 107 stycken Uppgifterna avser aktuellt läge juni 2022. Tre förändringar har inträffat under de senaste 12 månaderna:

  • nya vårdval i Region Dalarna och Region Västerbotten
  • ett avvecklat vårdval i Region Stockholm.

Införda valfrihetssystem

Region Dalarna införde 1 februari 2022 Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Vårdval BUP infördes med motivet större valfrihet att välja vårdutförare samt målet att förbättra tillgänglighet och korta väntetiderna. Bara Region Kronoberg har tidigare infört vårdval inom barn- och ungdomspsykiatri.

Region Västerbotten införde 1 januari 2022 Hälsoval tandvård för barn och unga vuxna, 3-23 år. LOV som anslutningsform inom barntandvården ger utmärkta möjligheter att ansluta tandvårdsgivare successivt till systemet. Elva regioner använder LOV för allmäntandvård för barn och ungdomar.

Avvecklade valfrihetssystem

Region Stockholm avvecklade Vårdval fotsjukvård per 2022-01-01, för att istället utgöra en integrerad del av vårdval husläkarverksamhet. Syftet med åtgärden är bland annat att skapa bättre samordning mellan vårdområdena, öka kvalitén och använda resurserna på ett mer kostnadseffektivt sätt. Patienten ges också möjlighet till en mer teambaserad vård, genom att även fotsjukvård kommer ingå i husläkarnas basuppdrag. Åtgärden är ett första steg att reformera vårdvalen genom att bredda vårdcentralernas vårdvalsuppdrag genom sammanslagning med närliggande vårdval.

Vårdvalets utveckling över tid

Merparten av vårdval infördes i samband med lagens tillkomst 2009 och de närmast följande åren. Efter 2014 har antalet ytterligare vårdval minskat till några enstaka varje år, samtidigt som ett antal vårdval avvecklats.

Diagram införda och avvecklade vårdval

Diagrammet visar införda och avvecklade vårdval per år 2007 – 2022.

Regioner med valfrihetssystem

Regionernas olika förutsättningar och behov återspeglas i antalet införda vårdval. Vårdval kan svara mot ett behov att öka kapaciteten när invånarantalen eller behoven ökar. Men vårdval fungerar inte förutsättningslöst överallt och är inte en universallösning på alla problem. Ett införande behöver föregås behovs- och marknadsanalys samt en bred konsekvensanalys av vilka effekter som kan förväntas uppstå efter införandet. Tre tillväxtregioner ligger i topp med antalet införda vårdval, Stockholm, Uppsala och Skåne.

Diagram införda vårdval

Diagrammet visar antalet införda vårdval 2007 – 2022 i Sveriges regioner.

Införda vårdval samt vilka tjänster som omfattas av vårdval

Tabellen visar antalet införda vårdval 2022 i Sveriges regioner. Utöver nedan tabell över antalet införda vårdval så har också SKR sammanfatttat vilka tjänster som omfatttas av vårdval.

Tjänster som omfattas av vårdval i regionerna

Antal införda vårdval i Sveriges regioner. Data är sorterad i fallande ordning.

Region

Antal vårdval

Region Stockholm

38

Region Uppsala

12

Region Skåne

11

Region Halland

5

Region Kalmar län

5

Region Östergötland

5

Region Västmanland

4

Region HJämtland Härjedalen

3

Region Dalarna

3

Region Norrbotten

2

Region Västerbotten

2

Region Västernorrland

2

Region Örebro län

2

Region Värmland

2

Region Västra Götaland

2

Region Kronoberg

2

Region Jönköpings län

2

Region Sörmland

2

Region Gävleborg

2

Region Blekinge

1

Region Gotland

1

Totalt antal vårdval i regioner:

107

Källa: Uppgifterna är hämtade från Upphandlingsmyndighetens annonsdatabas för LOV-uppdrag, och kompletterad med uppgifter från regionernas webbplatser.

Hitta LOV-uppdrag, Upphandlingsmyndigheten

Önskar du sammanställningar från 2012 - 2021 vänligen kontakta SKR.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.