Publicerad 22 mars 2023

Tillståndsplikt, anmälningsplikt för verksamhet

Kommuner och regioner som överlåter en angelägenhet till en privat utförare, ska säkerställa att utföraren har nödvändiga tillstånd för att driva aktuell verksamhet innan start av drift. Verksamhet i egen regi ska anmälas för flera verksamhetsområden. SKR bevakar frågan.

SKR för dialoger med tillståndsgivande myndigheter och intresseorganisationer samt informerar i nätverk, nyhetsbrev och via andra kontakter och kanaler för att nå medlemmar med information om tillståndsplikt samt anmälningsplikt av verksamhet.

Tillstånd från berörd myndighet krävs av privata aktörer

Om kommuner och regioner valt att genomföra upphandling av välfärdstjänster som vård eller omsorg genom till exempel Lag om offentlig upphandling (LOU) eller lag om valfrihetssystem (LOV) krävs att de kommunala bolagen och privata aktörerna har tillstånd från berörd myndighet. Att söka tillstånd är förenat med en avgift.

Skolinspektionen ger information om tillstånd för fristående skolor

IVO informerar om tillståndsgivning

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för alla tillståndspliktiga verksamheter enligt SoL och LSS. Information om tillstånd för kommuner, privata verksamheter och personer som anordnar egen assistans.

IVO om ägar- och ledningsprövning av tillståndspliktiga verksamheter

IVO lämnar svar på vanliga frågor om tillstånd

Genomsnittlig handläggningstid för ansökan om nytt tillstånd är cirka 9 månader, och för ändringsansökningar gäller cirka 6 månader. Med handläggningstid menar IVO tiden från det att avgiften för ansökan har betalats in till dess att IVO har skickat ett beslut.

IVO informerar om handläggningstider för tillstånd

Anmälningsplikt gäller för verksamhet som drivs i offentlig regi

Inom vård och omsorg i kommuner och regioner krävs att verksamhet som drivs i så kallad egen regi ska anmälas till IVO. Myndigheten utövar även tillsyn över verksamheten.

IVO ger svar på frågor om anmälningsplikt för kommuner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.