Publicerad 14 augusti 2023

Nationella taxan för privata läkare och fysioterapeuter

Privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter får ersättning via den så kallade nationella taxan. Taxan bygger på en överenskommelse mellan SKR, Sveriges läkarläkarförbund och Fysioterapeuterna och fastställs av regeringen.

Lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi reglerar regionernas ansvar för den vård som ges i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning respektive förordningen om ersättning för fysioterapi. Privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter verksamma med offentlig ersättning enligt denna lagstiftning har en etablering knuten till egen fysisk person även om själva verksamheten sedan bedrivs i bolagsform.

Enligt huvudregeln måste läkaren eller fysioterapeuten ha ett samverkansavtal med regionen och verksamheten ska bedrivas på heltid. Läkaren eller fysioterapeuten får inte vara anställd i en region.

Ersättningen utgår enligt en nationell taxa som förhandlas fram i en överenskommelse mellan SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna. Överenskommelsen fastställs därefter i en förordning som beslutas av regeringen.

Överenskommelser om nationella taxan

SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna har inför år 2023 kommit överens om treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt nationella taxan. Överenskommelserna ska formellt godkännas av Regeringskansliet, som beslutar om ny förordning.

Överenskommelse: Förändringar i förordningen 1994:1121 om läkarvårdsersättning

Överenskommelse: Förändringar i förordningen 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Sammanfattning av senaste överenskommelsen:

  • Ersättningsbeloppen räknas upp år 2023 med 3,0 %, år 2024 med 2,9 % och år 2025 med 2,5 %.
  • Möjlighet till digitala vårdmöten permanentas men är fortsatt frivilligt för regionerna att tillämpa.
  • Parterna inför ett formaliserat samråd, för att skapa enighet kring hur regelverket för den nationella taxan ska tolkas.
  • Parterna ställer sig positiva till att tillsammans konstruktivt medverka i de förändringsarbeten som nu initierats på nationell nivå.

Årlig statistik om nationella taxan, ersättning och antal besök

Utveckla systemet

Nationella taxan har utretts flera gånger då SKR och de båda fackförbunden har haft synpunkter på systemet. Kritiken handlar bland annat om att den nationella taxan är åtgärdsbaserad istället för flödes- och patientfokuserad. Vidare är uppföljning endast möjlig för kontroll av erättningen.

Parterna har länge påpekat att systemet som reglerar villkoren genom den nationella taxan är föråldrade och behöver ses över. Den nya överenskommelsen mellan parterna sträcker sig över tre år. Det finns därför goda möjligheter att i samverkan med pågående utredning utveckla hur dessa vårdgivare kan bidra i ett framtida integrerat hälso- och sjukvårdssystem.

Utredning: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet

SKR har enskilt och tillsammans med Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna träffat representanter för utredningen. Flera regioner har också fått möjlighet att få och lämna information till den så kallade bokstavsutredningen.

Utredningen lämnade den 15 maj över sina förslag till Socialdepartementet och avslutade därmed sitt uppdrag. Det slutgiltiga förslaget har nu skickats ut på remiss. Remissvaren ska ha inkommit till Socialdepartmentet senast den 10 november.

Remiss av DS 2023:23, Sverigs Riksdag

Nationella taxan genom åren

2022

Ny utredning, ledd av Åsa Himmelsköld med uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i glesbygd. Ska beakta vårt partsgemensamma förslag och remissvaren på Nära vårds förslag. SKR och förbunden träffar och för dialog med utredningen.

Uppdrag om att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Sveriges Riksdag (PDF)

2021

SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna lämnade in en hemställan till Socialdepartementet med ett partsgemensamt förslag om ”Nationellt system för småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet”. Förslaget bygger på och vidareutvecklar God och nära vårds förslag i scenario 2.

Hemställan till regeringen om beaktande av partsgemensamt förslag om ett nationellt system för småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet, Sveriges Läkarförbund (PDF)

Partsgemensamt förslag om Nationellt system för småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet, Sveriges Läkarförbund (PDF)

2020

Utredningen God och nära vård presenterade två alternativa förslag. Ett utvidgat vårdval (scenario 1) och ett nytt kompletterande system för anslutning till offentligt finansierad vård i glesbygd (scenario 2). Systemet skulle ersätta den nationella taxan.

2018

En promemoria presenterades av Socialdepartementet (Harriet Wallberg) där det bland annat föreslogs att ett landsting i vissa situationer skulle få stoppa utbetalning av ersättning till en vårdgivare till dess att skyldigheterna fullgörs. (SKR och förbunden deltog i en referensgrupp som föregick förslagen). Förslagen genomfördes aldrig.

2015

SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna gick gemensamt in till departementet med en skrivelse med krav på utveckling och modernisering av den nationella taxan.

2013

Socialdepartementet initierade ett arbete med att utarbeta en departementspromemoria (Ds) med förslag som rör förutsättningar och former för uppföljning och kvalitetsutveckling av den vård som bedrivs enligt taxelagarna. Man bjöd i samband med detta in läkarförbundet, fysioterapeuterna och SKL till en referensgrupp. alla var överens om att formerna för uppföljning och möjligheterna att utkräva ansvar måste förbättras. Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKL tog var för sig fram förslag på lagändringar. Förslagen liknade varandra och möjligheterna att jämka sig samman till ett förslag som alla stod bakom kändes stora. Arbetet avstannade tyvärr vid årsskiftet 2013/2014.

2012

En utredning ledd av Mona Boström föreslog att systemet skulle upphöra den 31 december 2018 och att inga nya ersättningsetableringar skulle få ske efter den 31 december 2013. Förslagen genomfördes inte.

2009

Mot bakgrund av EU-kommissionens kritik infördes år 2009 i de två aktuella lagarna bl.a. krav på att tillåta ersättningsetableringar.

En utredning ledd av Toivo Heinsoo föreslog en ny lag om vårdgivaretablering, (LOVE). Etableringsplattformen skulle initialt gälla de områden som i dag verkar inom ramen för LOL och LOS. Föreslaget genomfördes aldrig.

2006-2008

EU-kommission har under perioden 2006-2008 ifrågasatt de svenska regionala och lokala myndigheternas förfarande för tilldelning av samverkansavtal för fysioterapeuter utan föregående annonsering. Regeringen instämde i kommissionens bedömning att det finns vissa brister i det svenska systemet med tilldelning av samverkansavtal för fysioterapeuter och att systemet därför behöver ändras.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.