Publicerad 10 juni 2021

Nätverk för att utveckla resultatstyrningen

SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla resultatstyrningen i din kommun. Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg.

Nätverkets arbete och fokus

 • Aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
 • Hur kan man använda mått som beskriver resurser, produktivitet och kvalitet från bland annat:
  • projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
  • relativ produktivitet och effektivitet i kommunen (nyckltal finns i Kolada)
  • Öppna Jämförelser (ÖJ) för att förbättra effektiviteten.
 • Hur kommunen kan etablera ett systematiskt analysarbete som också får genomslag i hela organisation och leder till förbättringar.
 • Förslag på verktyg och arbetssätt som kan användas i de olika nätverken, eller i den egna kommunen.

Dessutom får deltagarna ta del av erfarenhetsutbyte mellan nätverken och kommunerna och goda exempel lyfts vid träffarna. SKR bjuder in till föreläsningar av forskare och andra externa aktörer som inspiration och utveckling till deltagarna.

Teman och arbeten som genomförts under 2021

 • Utveckling av planeringsprocessen.
 • Uppdatering av styrdokument på övergripande nivå.
 • Att styra mot Agenda 2030.
 • Hållbarhetsredovisningar i kommuner.
 • Stödverktyg- och system till chefer.
 • Ägarstyrning i Höganäs och Växjö kommun.
 • Principer för ägarstyrning.

Upplägg

Nätverket har tre gemensamma träffar per år. Två träffar på våren och en på hösten. Utöver detta finns även möjlighet att ingå i mindre lokala nätverk. Dessa beslutar själva hur ofta de vill träffas, på vilket sätt det ska ske samt om vilken eller vilka frågeställningar som nätverket ska fokusera på.

Under coronapandemin genomförs träffarna digitalt.

Kostnad

För att delta i nätverket är kostnaden 5 000 kr (exklusive moms) per kommun.

I priset ingår det kaffe, lunch, kaffe och dokumentation under de tre träffarna. Eventuella kostnader för resor och logi bekostas av deltagarna.

Om du intresserad av att ingå i nätverket eller vill få mer information kontakta oss.

Informationsansvarig

 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset