Publicerad 27 oktober 2021

Det här är Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 160 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. KKiK tar fram resultat inom tre viktiga områden.

Anmälan KKiK

Den kommun som önskar delta i Kommunens Kvalitet i Korthet anmäler sitt deltagande till SKR genom ovanstående formulär.

Syfte och förutsättningar för att delta i KKiK

Det grundläggande syftet med KKiK har sedan projektets start 2006 varit att ta fram ett komprimerat kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. Det är en plattform för lärande och utveckling. Nätverket drivs av SKR, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) samt av kommunerna som deltar. För att delta i projektet KKiK krävs att:

  • det finns en projektledare i kommunen som tar ansvar för helheten i kommunens deltagande
  • projektledaren har god tillgång till politiska arenor där resultaten kan presenteras och analyseras

SKR rekommenderar även ett politiskt beslut inför deltagande i projektet.

Deltagande kommuner inom KKiK september 2021

Handelshögskolan uppmärksammar Kommunens Kvalitet i Korthet

Arbetet med Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, har under fem år följts av forskare från Handelshögskolan. Studien och det etablerade utvecklingsnätverket har uppmärksammats på ett positivt sätt i en forskarvärld som ofta är skeptiskt till rankning och jämförelser av resultat.

Studie och följeforskning av KKiK

KKiK tar fram resultat inom tre viktiga områden

Projektet sammanställer cirka 40 nyckeltal för att redovisa kommunens prestationer inom tre områden.

Introduktionsfilm om mätområden, kriterier och nyckeltal

Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna som rapporteras in i databasen Kolada där alla nyckeltalen redovisas.

Områden som ingår i KKiK och ta del av exempel

Databasen Kolada

Kostnad

SKR tar ut en årsavgift för deltagandet enligt SKR:s gällande avgiftsdirektiv - 4 000 kr per kommun och år.

Efter anmälan får deltagarna en inbjudan till ett samarbetsrum, som är en plattform för dialog och erfarenhetsutbyte, där SKR gemensamt bygger en bank för lärande och samlar arbetsmaterial.
Deltagarna får löpande stödinsatser av SKR genom olika material och ett riktat nyhetsbrev.
Det skickas ut inbjudningar till bland annat nätverksträffar via samarbetsrummet.

Det finns också ett utvecklingsnätverk inom KKiK - din intresseanmälan gör du ovan.

Norsjö förbättrar sitt resultat trots minskande befolkning

Mikael Lindfors, KSO, och Katarzyna Wikström, kommunchef, delar med sig av sina erfarenheter av att ha vänt en negativ trend till förbättrade resultat, trots en vikande befolkningskurva. Modiga beslut i kommunfullmäktige, att våga satsa nämner Mikael.

Kartarsyna lyfter fram vikten av att motivera medarbetarna genom att fokusera på och synliggöra resultaten. Lyssna på och återkoppla till medborgarna är också avgörande i arbetet.

Filmens längd är 2 minuter och 56 sekunder.

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR