Publicerad 25 mars 2021

Resultat 2019, KKiK

2019 har 260 kommuner varit med i undersökningen, som mäter 36 olika faktorer för att värdera kommuners prestationer inom en rad olika områden. Ta del av sammanställningen för resultatet 2019 inom KKiK.

Presentationer, exempel:


Presentation SKR och RKA (PDF) Pdf, 2 MB.

Presentation Studi - språkprojektet (PDF) Pdf, 2 MB.

Höganäs kommun utvecklar företagsklimatet

Peter Schölander, KSO, och Herman Crespin, kommundirektör i Höganäs kommun berättar om sina framgångsfaktorer som gjort att kommunen är nummer ETT i servicemätningen "Insikt som mäter företagsklimatet".

Höganäs kommun utvecklar företagsklimatet, exempel

Presentation Höganäs kommun (PDF) Pdf, 4 MB.

Äldreomsorgen i Vallentuna styrs med tillit

Helena Jernberg, äldreomsorgschef i Vallentuna kommun, beskriver i filmen hur ett tillitsfullt ledarskap och goda verksamhetsresultat hör ihop. Inom äldreomsorgen i kommunen har verksamheten visat upp starka resultat inom brukarnöjdhet samtidigt som HME-värdena (Hållbart medarbetarengagemang) för Helenas medarbetare är mycket höga.

Äldreomsorgen i Vallentuna styrs med tillit, exempel

Presentation Vallentuna kommun (PDF) Pdf, 2 MB.

Ändring för 2019

Nytt för 2019 års mätning är att SKR inte publicerar en gemensam rapport i PDF-format. Detta till förmån för kommunspecifika rapporter för de kommuner som deltar vid resultatpresentationen. Rapporterna har skickats ut till deltagarna per e-post.

Jämför din kommuns resultat med andra i Kolada

Du kan se din kommuns resultat och göra jämförelser i databasen Kolada.

Ta del av KKiK resultat 2019 i Kolada

Stödmaterial för analys av resultat

Resultaten sammanställda i ett dokument

Du kan ta del av resultaten i en samlad fil. Filen är sorterad i bokstavsordning A - Ö och det är separata flikar för totalen, kvinnor och män. Det finns också en flik som heter ”Pivot” där du kan klicka fram olika alternativ själv.

Sammanställning KKIK 2019 i alfabetisk ordning (Excel) Excel, 2 MB.

Om resultatet i KKiK 2019

  • Vad kan vi utläsa av resultaten i KKiK 2019?
  • Vad har förändrats på en sammantagen nivå?

Här kan du ta del av en beskrivande analys av resultat som visar avvikelser eller förändringar värda att kommentera.

Barn och unga

Gällande att få plats på förskola på önskat datum finns en sjunkande trend. Det är en lägre andel som får plats på önskat datum 2019 än tidigare år. Medel för deltagande kommuner är 59 procent (2019). För tio år sedan var det 79 procent. Då var antalet svarande kommuner ungefär hälften så många som dagens 183, och en tredjedel svarade 100 procent, det vill säga att alla sökande fick plats på önskat datum.

Skolresultaten varierar mycket mellan kommunerna och mellan flickor och pojkar. Störst könsskillnad på riksnivå syns i årskurs 3, andel som fått godkänt i svenska eller svenska som andraspråk.

Barn och ungas deltagande i kultur och fritid varierar stort. Deltagartillfällen i idrottsföreningar varierar mellan 4 och 64 tillfällen per invånare 7-20 år. Här ser vi också en skillnad mellan flickor och pojkar vad gäller medelvärden, rikssnittet för pojkar är 37 och för flickor 27. Aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek varierar också mycket. Antal tillfällen per 1000 invånare mellan 0 och 20 år är mellan 0 och nästan 300 i en jämförelse mellan alla kommuner.

Stöd och omsorg

Resultaten från brukarbedömningarna har i princip legat oförändrade de senaste fyra åren, sett till dess medelvärden, med generellt höga medelvärden. Skillnaderna mellan könen är marginella, men en svag tendens att kvinnor är mindre nöjda inom LSS-området finns.

Väntetiden för beslut om försörjningsstöd har också legat i princip oförändrad senaste, med ett medelvärde på 15 dagar (2019). Däremot är spridningen mellan kommuner stor, från två dagar upp till 57 dagar.

Väntetid till boende för äldre och funktionshindrade med särskilda behov ökar generellt sett vad gäller medelvärde, vilket är en negativ utveckling. Medelvärdet för väntetid till särskilt boende är 67 dagar (en ökning med i snitt 13 dagar sedan 2018) och för LSS-boende 156 dagar. Spridningen mellan kommuner är stor. Exempelvis vad gäller väntetid för LSS-boende skiljer det sig mellan 4 och 543 dagar.

Medelvärdet vad avser personalkontinuitet inom öppen hemtjänst ligger stabilt över de senaste åren men har under en tioårsperiod ökat i snitt med tre personer, från 13 till 16. Spridningen mellan kommuner sträcker sig från 7 personer till 25 personer.

Samhälle och miljö

Resultaten vad gäller tillgänglighet och bemötande fortsätter vara starka. Medelvärdet för svar på e-post inom ett dygn är 84 procent, en ökning med 4 procentenheter sedan föregående år. Trenden för svar på en enkel fråga per telefon har varit uppåtgående sedan 2013. Däremot är spridningen är stor mellan kommunerna, från 27 till 94 procent.

Det återinförda nyckeltalet Delaktighetsindex visar också på en stor spridning mellan kommunerna där 93 procent av maxvärde är högsta värde och 19 procent lägst.

Medelvärdet för resultatet vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet är 37 procent, rikssnittet för SFI-nyckeltalet är 43 procent och för nyckeltalet om etableringsuppdraget är rikssnittet 45 procent. Flertalet Norrlandskommuner framträder med goda resultat. Kvinnor klarar i högre grad än män SFI medan män i betydligt högra grad är kvinnor kommer ut i studier eller arbete efter etableringsuppdraget.

Resultatet för det nya nyckeltalet om handläggningstid för bygglov från inkommen ansökan till beviljat bygglov visar på en mediantid för inrapporterande kommuner på 48 dagar, men med sen spridning från 1 till 189 dagar. Från komplett ansökan till beviljat bygglov är mediantiden 10 dagar med en spridning från 1 till 84 dagar.

Vad gäller resultaten för miljömåtten visas en svagt nedåtgående trend för total mängd insamlat hushållsavfall, vilket är positivt. Andelen miljöbilar i den egna organisationen varierar mellan någon enstaka procent upp till 83 procent. Medelvärdet har en svagt vikande tendens, vilket delvis förklaras av förändrad miljöbilsdefinition. Trenden för andel ekologiska livsmedel är däremot stadigt ökande sedan 2007 och senaste medelvärdet är 30 procent, men med en spridning från 3 procent till hela 82 procent. Miljömåtten tenderar att ha bättre resultat i södra Sverige och främst i storstadsområden.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR