Publicerad 1 april 2021

Område Stöd och omsorg

Området fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 • få kunskap om hur brukare inom individ- och familjeomsorgen ser på det stöd de erhållit av socialtjänsten,
 • få kunskap om hur många brukare som kommit ut i varaktig försörjning efter insats hos socialtjänsten,
 • få kunskap om hur lång tid ett genomsnittligt handläggningsförfarande tar (i handläggningstiden ska också stöd för att få ihop en komplett ansökan räknas in),
 • få en överblick av kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen för att kunna jämföra kostnader med liknande kommuner,
 • få kunskap om genomsnittlig väntetid en person får vänta på ett boende från det att beslutet om boende fattats,
 • ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter som finns inom LSS-grupp- och serviceboende som är finansierade av kommunen,
 • få kunskap om brukares uppfattning om kvalitet. Frågan om inflytande är av särskild vikt för personer med kognitiva funktionsvariationer,
 • få en överblick över kostnaden inom verksamheterna som ger stöd till personer med funktionsnedsättning,
 • ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov (det vill säga kunna ge de äldre en plats inom rimlig tid),
 • få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av personalkontinuitet för äldre med behov av omsorg i hemmet,
 • ge kunskap om kvalitetsaspekter i kommunen utifrån en uppsättning delnyckeltal – sammantaget ger de en resultatbild av styrkor och svagheter i kvaliteten för kommunens särskilda boenden,
 • ta reda på hur de äldre värderar sitt boende och sin hemtjänst,
 • få en överblick över kostnaden inom äldreomsorgens verksamheter.

Information om området och nyckeltalen finner du i verktygslådan för KKiK

Äldreomsorgen i Vallentuna styrs med tillit

Helena Jernberg, äldreomsorgschef i Vallentuna kommun, beskriver i filmen hur ett tillitsfullt ledarskap och goda verksamhetsresultat hör ihop. Inom äldreomsorgen i kommunen har verksamheten visat upp starka resultat inom brukarnöjdhet samtidigt som HME-värdena (Hållbart medarbetarengagemang) för Helenas medarbetare är mycket höga.

Ett samband att ta till sig och utveckla!

Filmens längd är 21 minuter och 57 sekunder.

Informationsansvarig

 • Leif Eldås
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset