Publicerad 1 april 2021

Område Stöd och omsorg

Området fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 • få kunskap om hur brukare inom individ- och familjeomsorgen ser på det stöd de erhållit av socialtjänsten,
 • få kunskap om hur många brukare som kommit ut i varaktig försörjning efter insats hos socialtjänsten,
 • få kunskap om hur lång tid ett genomsnittligt handläggningsförfarande tar (i handläggningstiden ska också stöd för att få ihop en komplett ansökan räknas in),
 • få en överblick av kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen för att kunna jämföra kostnader med liknande kommuner,
 • få kunskap om genomsnittlig väntetid en person får vänta på ett boende från det att beslutet om boende fattats,
 • ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter som finns inom LSS-grupp- och serviceboende som är finansierade av kommunen,
 • få kunskap om brukares uppfattning om kvalitet. Frågan om inflytande är av särskild vikt för personer med kognitiva funktionsvariationer,
 • få en överblick över kostnaden inom verksamheterna som ger stöd till personer med funktionsnedsättning,
 • ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov (det vill säga kunna ge de äldre en plats inom rimlig tid),
 • få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av personalkontinuitet för äldre med behov av omsorg i hemmet,
 • ge kunskap om kvalitetsaspekter i kommunen utifrån en uppsättning delnyckeltal – sammantaget ger de en resultatbild av styrkor och svagheter i kvaliteten för kommunens särskilda boenden,
 • ta reda på hur de äldre värderar sitt boende och sin hemtjänst,
 • få en överblick över kostnaden inom äldreomsorgens verksamheter.

Information om området och nyckeltalen finner du i verktygslådan för KKiK

Äldreomsorgen i Vallentuna styrs med tillit

Helena Jernberg, äldreomsorgschef i Vallentuna kommun, beskriver i filmen hur ett tillitsfullt ledarskap och goda verksamhetsresultat hör ihop. Inom äldreomsorgen i kommunen har verksamheten visat upp starka resultat inom brukarnöjdhet samtidigt som HME-värdena (Hållbart medarbetarengagemang) för Helenas medarbetare är mycket höga.

Ett samband att ta till sig och utveckla!

Filmens längd är 21 minuter och 57 sekunder.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset