Publicerad 22 mars 2021

Nätverk för att utveckla resultatstyrningen

SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla resultatstyrningen i din kommun. Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg.

Nätverkets arbete och fokus

 • Aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
 • Hur kan man använda mått (som beskriver resurser, produktivitet och kvalitet) från bland annat:
  - Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK),
  - Relativ produktivitet och effektivitet i kommunen (Kolada), och
  - Öppna Jämförelser (ÖJ) för att förbättra effektiviteten.
 • Hur kommunen kan etablera ett systematiskt analysarbete som också får genomslag i hela organisation och leder till förbättringar.
 • Förslag på verktyg och arbetssätt som kan användas i de olika nätverken, eller i den egna kommunen.

Dessutom får deltagarna ta del av erfarenhetsutbyte mellan nätverken och kommunerna och goda exempel lyfts på de gemensamma träffarna. SKR bjuder in till föreläsningar av forskare och andra externa aktörer som inspiration och utveckling till deltagarna.

Teman och arbeten som genomförts under 2020

 • Intern kontroll - Det handlar om effektivitet, säkerhet och skydd, rättssäkerhet, legitimitet och förtroende!
 • Analys av styrformer och påbörjat förbättringsarbete i Umeå kommun.
 • Statistikmyndighetens (SCB) Medborgarundersökning.
 • Effektivitet – Kan vi bibehålla kvaliteten med lägre resurser?
 • Att styra och leda i osäkerhet – hur håller man riktningen?
 • Nyckeltal för kommunens produktivitet och effektivitet.
 • Beslutsstödsystem i Uddevalla kommun.

Upplägg

Nätverket har tre gemensamma träffar per år. Två träffar på våren och en på hösten. Utöver detta finns även möjlighet att ingå i mindre lokala nätverk. Dessa beslutar själva hur ofta de vill träffas, på vilket sätt det ska ske samt om vilken eller vilka frågeställningar som nätverket ska fokusera på.

Första träffen 2021 genomfördes digitalt den 9:e februari. Nästa möte kommer att äga rum den 4:e maj, även den digitalt.

Kostnad

För att delta i nätverket är kostnaden 5 000 kr (exklusive moms) per kommun.

I priset ingår det kaffe, lunch, kaffe och dokumentation under de tre träffarna. Eventuella kostnader för resor och logi bekostas av deltagarna.

Om du intresserad av att ingå i nätverket eller vill få mer information kontakta informationsansvariga.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset