Publicerad 19 mars 2021

Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Den som driver verksamhet inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är skyldiga att ha ett kvalitetsledningssystem. Utformning och omfattning regleras av genom Socialstyrelsens föreskrifter.

Det här är ett ledningssystem

Ledningssystem är ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Systemet möjliggör också ordning och reda i verksamheten.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsen

Syftet med ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9, Socialstyrelsen

Vägledning för att skapa ledningssystem

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

SKR har tagit fram en vägledning som är skriven utifrån vårdgivarens perspektiv och för den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS. Vägledningen beskriver några viktiga byggstenar som främst berör:

  • systematiskt förbättringsarbete,
  • internt styrande dokument, och
  • ledningssystemets struktur.

Byggstenarna i vägledningen är generiska och kan med fördel användas i utveckling av verksamhetens övriga ledningssystem som till exempel arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö samt i arbetet med att integrera dessa system särskilt vad gäller rutiner för egenkontroll och förbättringar.

Följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ta del av SKR:s verktyg och stöd för uppföljning.

Följa upp och analysera verksamhet

Stöd om ledningssystem, Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en nationell webbplats som ger dig bland annat råd kring krav, mål och kvalitet samt processer och rutiner för att kunna säkra verksamhetens kvalitet.

Om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Kunskapsguiden

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset