Publicerad 19 mars 2021

Att styra för resultat

Utifrån ett helhetsperspektiv ska styr- och ledningssystemet stödja och följa upp verksamheterna (både egen regi och externa utförare) så att dessa kvalitetssäkrar och förbättrar tjänsterna för brukarna (elever, klienter, patienter) och medborgarna. Styrning sker genom att beskriva processer och direktiv som alla ger stöd för att uppnå mål och visioner.

Illustration process styra för resultat

Politiken anger riktningen

Genom vision, strategier och mål anger politiken riktning för verksamheten och vad man vill åstadkomma både på kort och lång sikt. För att säkerställa att vision, strategier och mål uppnås krävs ett styr- och ledningssystem som kan beskrivas utifrån en modell bestående av tre olika beståndsdelar; organisera, styra och leda.

Välförankrade processer och direktiv ger stöd i styrningen

Olika processer och direktiv som till exempel, mål- och resultatstyrning, tillitsbaserad styrning, planering- och uppföljning, delegationsordning, reglemente, policy med mera måste beskrivas och kommuniceras i hela organisationen. I dessa dokument kan bland annat tydliggörs vilka olika underlag som behövs, hur fastställande av mål sker, innehåll i verksamhetsplaner med mera? Dessa olika delar bildar det sammanhållna styr- och ledningssystemet.

Organisering, styrning och ledning – tre beståndsdelar som alla påverkar varandra

För att styra kommunen och regionen för en hållbar samhällsutveckling måste beståndsdelarna organisera, styra och leda samverka. En förändring i en av beståndsdelarna kommer med största sannolikhet att påverka någon av de andra beståndsdelarna. Det innebär att om en förändring sker inom till exempel hur vi styr (till exempel förändring i mål- och resultatstyrningen) kan det påverka hur vi organisera, men även hur vi leder. Det kärvs alltså ett väl sammanhållet styr- och ledningssystem om man vill ge verksamheten så bra förutsättningar som möjligt att uppnå mål och visioner.

Nyhetsbrev

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset