Publicerad 23 mars 2021

Att organisera för resultat

För att få genomslag av fastställd styrning utifrån styrdokumenten krävs beslut kring vem som ska utföra tjänsten, det vill säga val av driftform. I det valet kan olika utmaningar påverka.

Illustration process organisera styra leda för resultat

Förändrat sätt att styra påverkar organiseringen

Genom vision, strategier och mål anger politiken riktning för verksamheten och vad man vill åstadkomma både på kort och lång sikt. Här ingår beskrivningar kring omfattning av verksamheten och finansiering men det kan också finnas särskilda ställningstagande kring vem som ska utföra tjänsten.

Val av utförare - driftform

Vanligaste formen är att bedriva verksamheten i egen regi vilket dels innebär ansvar att fördela resurser till verksamheten och planera för genomförande men också att följa upp och utvärdera.

För att uppnå effektivitet kan det finns skäl att välja ett annat sätt att organisera verksamheten. Det kan handla om att utföra uppdrag tillsammans med någon annan kommun eller region. Upphandla privata utförare att bedriva verksamhet. Eller kanske samverkan med civilsamhället eller andra privata intressenter. Väljs någon av ovanstående former krävs att delar i styrning anpassas, till exempel hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer. SKR ahr tagit fram en skrift där utgångspunkten för beskrivningen av driftformer är den politiska organisationens behov av verktyg för att organisera, styra och leda den verksamhet den ska tillhandahålla. Vare sig man vill behålla allt som det är eller utifrån de lokala behoven göra förändringar behöver man analysera var man är och vart man vill. En del som man behöver i den spaningen är kunskap om olika driftformer och hur de påverkar kommunens/regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Information om olika driftformer

Skrift: Driftformer - kommuner och regioner, webbutik

Utveckling av samverkan mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer

Att hantera komplexa samhällsutmaningar

Hur ska kommuner och regioner organisera, styra och leda samhällsutvecklingen tillsammans med andra aktörer för att möta komplexa samhällsutmaningar och nå effekt?

SKR har tagit fram en skrift som lyfter fram olika komponenter som kommuner och regioner bör beakta för att hantera utmaningarna. Detta belyses genom åtta regionala och kommunala samverkansprojekt, hur de gjort i praktiken och vilka lärdomar de tagit med sig.

Hantera komplexa samhällsutmaningar - Organisera, styra, leda i samverkan, webbutiken

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset