Publicerad 22 mars 2021

Lekmannarevision i aktiebolag

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och fullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag.

Uppdrag och förutsättningar

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med ägarens avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll.

Lekmannarevisorer väljs av fullmäktige ur gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen eller regionen. Det innebär att uppdraget genomförs samordnat med de förtroendevalda revisorerna. God revisionssed i kommunal verksamhet gäller för lekmannarevisorernas arbete och de ska anlita sakkunniga som utför granskningen.

Lekmannarevisorerna avlämnar en granskningsrapport till fullmäktige och bolagsstämman. I bolaget finns också en auktoriserad eller godkänd revisor som upprättar revisionsberättelse och uttalar sig i ansvarsfrågan till bolagsstämman.

Att vara lekmannarevisor

I filmen nedan talar Elisabeht Löf, revisor i Region Västmanland och lekmannarevisor inom två kommunala aktiebolag. Hon berättar om rollen som lekmannarevisor och om hur hon ser på sitt uppdrag. Längd cirka 2 minuter.

Lekmannarevision i praktiken

Skriften ger fakta och vägledning men utmanar också till nya insatser för att utveckla lekmannarevisonen.

Lekmannarevision i praktiken

Lekmannarevisionens dokument

Förlaga till hur lekmannarevisorer kan utforma granskningsrapport finns i revisorernas dokument inom God revisionssed.

Ta del av förlaga till dokumentet, med och utan kommentarer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset