Publicerad 29 januari 2021

Fullmäktiges ansvarsprövning och Revisionens kommunikation

Två nya skrifter är framtagna som stöd och vägledning till förtroendevalda revisorer, sakkunniga yrkesrevisorer och för fullmäktigepresidier och fullmäktigeledamöter.

Fullmäktiges ansvarsprövning

Skriften belyser vad ansvarsprövningen är och betyder, vilka formella regler som gäller och hur ansvarsprövningen kan hanteras i praktiken. Syftet med skriften är att ge vägledning till fullmäktigepresidier och fullmäktigeledamöter samt de tjänstepersoner som biträder fullmäktige i ansvarsprövningsprocessen.

Ansvarsutkrävande är en viktig grundsten i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. Varje år prövar fullmäktige hur styrelse, nämnder och beredningar har utövat sitt ansvar och beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte.

Vad innebär det och hur går det till?

Fullmäktiges ansvarsprövning, webbutiken

Revisionens kommunikation

Skriften riktar sig i första hand till förtroendevalda revisorer och sakkunniga yrkesrevisorer i kommuner och regioner, men den kan även vara användbar för tjänstepersoner inom kommunen eller regionen som på olika sätt är involverade i revisionens kommunikation.

En grundläggande princip i god revisionssed är öppenhet och kommunikation. Det handlar om när och med vem revisionen kommunicerar, men också om på vilket sätt. Budskapet ska vara lätt att förstå och snabbt finnas tillgängligt.

Avsikten med skriften är att ge stöd och vägledning inom kommunikationsområdet.

Revisionens kommunikation, webbutiken

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset