Publicerad 16 februari 2022

Revisorernas oberoende

Oberoende är centralt för revisionens trovärdighet och legitimitet. Revisionens oberoende säkras genom formella regler. Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer har stor betydelse för att upprätthålla oberoendet i praktiken.

Formella regler skapar legitimitet

Revisorerna är självständiga och oberoendet skyddas av ett antal regler i kommunallagen som

 • Valbarhetsregler; du kan inte vara revisor och samtidigt ha uppdrag i fullmäktige, styrelse eller nämnd.
 • Jävsregler; revisorer ska anmäla jäv om det skulle uppstå.
 • Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
 • Revisorerna ansvarar för att ordna sin förvaltning (administration).
 • Revisorerna och de sakkunniga har rätt att få de upplysningar de behöver för granskningen.
 • När fullmäktige behandlar revisionsberättelsen har revisorerna och sakkunniga rätt att yttra sig.
 • Revisorerna har initiativrätt att väcka ärende i fullmäktige, styrelse eller nämnd om ärendet rör deras förvaltning eller granskning.

Oberoende i praktiken

Revisorerna slår vakt om sin integritet i förhållande till de som granskas, genom att självständigt välja vad som ska granskas och välja angreppssätt för granskningens genomförande. Vidare prövar revisorerna sitt oberoende löpande genom att identifiera risker för jäv, hot eller andra omständigheter som kan rubba förtroendet. Revisorerna stödjer varandra i bedömningen.

Revisorerna genomför uppdraget objektivt utan att ta ovidkommande hänsyn. Revisorerna är partipolitiskt neutrala i uppdraget. För att revisorernas eller de sakkunnigas objektivitet inte ska kunna ifrågasättas ansvarar de var och en för att upprätthålla en tydlig gräns till revisionsobjekten.

I filmen talar några förtroendevalda revisorer om hur de arbetar för att upprätthålla sitt oberoende.

Filmen är 2 minuter och 26 sekunder lång.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lotta Ricklander
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR