Publicerad 17 september 2021

Förebygga välfärdsbrottslighet, fusk och oegentligheter

Ett delområde i det strategiska arbetet handlar om att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Köp av verksamhet upplevs som mer komplicerat jämfört med kontrollen vid köp av varor eller andra typer av tjänster. Bra rutiner, riktlinjer och en god uppföljning är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Lyssna till Brottsförebyggande rådet, Skatteverket, Borås stad samt Region Stockholm, som alla arbetar aktivt med att motverka fusk och oegentligheter. De tipsar om vad som är viktigt i det förebyggande arbetet och hur man kan organisera sin verksamhet.

Filmens längd är 2 minuter och 13 sekunder lång.

Stärka kunskapen och öka medvetenheten

Genomtänkta rutiner för kontroll, riskbedömningar, god kunskap och medvetenhet kan i stor utsträckning bidra till att oegentligheter förebyggs eller upptäcks tidigt. Personalens medvetenhet och kunskap är av största betydelse för att förebygga och upptäcka eventuella oegentligheter. Det handlar om att vara professionellt förberedd på att avvikelser inträffar och att rutinmässigt kunna hantera dessa eventuella avvikelser.

Checklista för att förhindra fusk och oegentligheter (PDF) Pdf, 111 kB.

Viktigt att bedöma risker och göra en riskbedömning

Oegentligheter förekommer, men kan förebyggas. Grunden för ett sådant arbete är en bedömning av eventuella risker. En riskbedömning handlar om att identifiera tänkbara brister, hinder och hot och sedan bedöma sannolikheten för att de kan förekomma och vilka konsekvenser de skulle kunna orsaka. Resultatet av bedömningen används för att förbättra rutiner, information med mera.

Riskanalys - exempel på arbetssätt

Skriften ger inspiration och exempel på arbetssätt för att genomföra träffsäkra och tydliga riskanalyser. Den är skriven för revisorer och kommunal revision men kan användas i många andra sammanhang!

Riskanalys, webbutiken

Kravställande vid upphandling av verksamhet

En viktig del i det förebyggande arbetet är att göra ett bra upphandlingsdokument vid upphandling av verksamhet. Utformning av krav, hur kraven prövas och på vilket sätt utvärdering sker på det som upphandlas, är helt centrala moment i en upphandling.

Att arbeta fram ett upphandlingsdokument med krav vid upphandling

Checklista för kvalitetssäkring av upphandlingsdokument enligt LOU

Uppmärksamhet vid olika typer av ersättningssystem

Ersättningsmodeller används i kommuner och regioner för att styra mot olika mål. Stor andel rörlig ersättning brukar anses främja tillgänglighet medan stor andel fast ersättning anses främja kostnadskontroll och helhetsansvar. Olika modeller ger olika typer av risker.

En löpande strategisk uppföljning behövs för att veta att allt fungerar som det är tänkt enligt krav och avtal.

SKR:s arbete med uppföljning och analys

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

I kommunallagen finns krav på att verksamhet bedrivs enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Det gäller oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av externa utförare.

Kommuner och regioner kan med hjälp av verktyget för egenvärdering för uppföljning och kontroll enkelt värdera om de har system och rutiner för uppföljning och kontroll samt om dessa används. Sammanställningen kan med fördel användas som underlag i förbättringsarbetet.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset