Publicerad 26 september 2022

Samarbete mellan ledande förtroendevalda och chefer

Att arbeta med hur man styr och leder tillsammans ökar möjligheterna att lösa komplexa frågor och utveckla verksamheten. I en forskningsrapport finns ett diskussionsmaterial och case för politikens genomslag. SKR har också arbetat fram ett stödmaterial för ett bättre samarbete samt ett förslag på en gemensam överenskommelse.

Att lära av varandra – en forskningsrapport

I forskningsrapporten ”Att lära av varandra för att styra och leda bättre tillsammans” delar ledande förtroendevalda och chefer med sig av sina erfarenheter.

Att lära av varandra för att styra och leda bättre tillsammans

SKR:s förhoppning är att skriften ska inspirera till samtal mellan ledande förtroendevalda och tjänstepersoner om dilemman som kan uppstå. Den är också ett stöd för att utveckla en gemensam strategi för att formalisera och förtydliga ansvar och samarbete.

Stöd för att styra och leda bättre tillsammans

Följande faktorer framställs ofta som viktiga i arbetet med att skapa ett väl fungerande samarbete:

 • Utgå och arbeta för att förtroendevalda och tjänstepersoner styr och leder tillsammans – ett gemensamt ansvar för helheten.
 • Ett gemensamt fokus och en gemensam berättelse om mål och beslut.
 • Tydliggör uppdragen och prata om vem som ska göra vad.
 • Prata om samarbetet och vad det ska innehålla. Regelbundna möten för att lyssna och lära av varandra bygger bra samarbete.
 • Tydliga strukturer, regler och rutiner skapar en spelplan som det är enkelt förhålla sig till och kommunicera. Behöver omprövas regelbundet.

PM: stöd för att styra och leda bättre tillsammans (PDF) Pdf, 364 kB.

Förslag Överenskommelse ordförande och chef

För att uppnå det gemensamma uppdraget och öka genomslag och resultat av politiken är det bra att komma överens om och formalisera detta i en överenskommelse.

Kommunallagen reglerar att styrelsen ska utse en direktör i 7 kap 1§ och att styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen och den ska också fastställa direktörens övriga uppgifter, i 7 kap 2§.

 • Beskriv det gemensamma uppdraget samt konkretisera ert uppdrag årligen.
 • Lista vilka områden ni ska ha fokus på de närmaste åren.
 • Formalisera ”För att skapa genomslag och resultat av politiken leder vi
  kommunen eller regionen tillsammans”.
 • Beskriv ordförandes uppdrag och ansvar.
 • Beskriv direktörens uppdrag och ansvar.
 • Beskriv möten och kontakter.
  • Lista mötena, vilka som medverkar och när hur
   ofta.
  • Lista även vem som har huvudansvaret för kontakterna med medborgarna, chefer, styrande partier, oppositionen, medarbetare, till media, näringslivet,
   civilsamhället med flera.
 • Ärendehanteringen, behöver eventuellt formaliseras.
 • Formulera vad samarbetet ska kännetecknas av.
 • Tillgängligheten för varandra, hur ska den vara och vilket förhållningssätt ska gälla.
 • Skriv under strategin och utvärdera den. Bör omprövas kontinuerligt.

Processledning för styra och leda bättre tillsammans

SKR kan vara ett stöd i arbetet med att tydliggöra uppdrag, ansvar och utveckla samarbetet mellan ledande politiker och chefer. Processledningen kan genomföras på plats i kommunen eller regionen.

Syftet med dagen eller dagarna är att den politiska ledningen och ledningsgruppen tillsammans ska utveckla samarbetet genom att bygga vidare på kommunens eller regionens vision och mål samt gemensamt tydliggöra ansvar och samarbete.

Ansvariga är Lena Lindgren, projektledare, och Helena Linde, kommunjurist, SKR.

Intresseanmälan processledning

Publikationer

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR