Publicerad 18 januari 2022

SKR lanserar en komprimerad webbutbildning för att trygga valåret

Inför höstens val har beredskapen för att värna och skapa trygga demokratiska samtal satt igång. Det är viktigt att medverka till ett öppet demokratiskt samtal, men det är också viktigt att förbereda sig innan något händer. SKR har nu tagit fram en webbutbildning för ett tryggt valår.

De stundande valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige utgör grunden för vår demokrati. Det är viktigt att valrörelsen och själva valet kan ske under säkra och trygga förhållanden vad avser säkerheten för enskilda politiker som deltar. Under valår riskerar förekomsten av hot och hat förtroendevalda att öka. SKR, och flera myndigheter, arbetar därför under hela året med att skapa så trygga och säkra förutsättningar för valet och dess demokratiska samtal.

Hjälp till självhjälp

I samband med att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under tisdagen arrangerar valkonferensen Tryggt valår, där bland annat företrädare medverkar från Valmyndigheten och Polismyndigheten, lanseras en komprimerad webbutbildning som utgör stöd för att förtroendevalda ska kunna förbereda sig på hur de ska hantera situationer där de möter hot, hat och trakasserier i det demokratiska samtalet.

Webbutbildningen kan ses som en hjälp till självhjälp med korta checklistor och möjligheter till förkovran för att lära sig om riskerna kring hot och hat och hur de kan hanteras. Utbildningen består av tre steg som tar 5-10 minuter vardera att gå igenom. Till varje steg hör ett par frågeställningar, att fundera över på egen hand eller tillsammans med partikamrater eller kollegor.

Webbutbildning: Ett tryggt valår 2022

Förebyggande arbete och konferensserie

SKR arbetar med förslag och åtgärder för att värna det demokratiska samtalet. I det arbetet behöver vi vara många som reagerar och agerar när det förekommer hot- och hat i det demokratiska samtalet. Under 2022 fortsätter SKR att sprida kunskap och utbilda förtroendevalda samt att tillsammans med kommuner och regioner utveckla det förebyggande arbetet.

Under året kommer SKR även att anordna en konferensserie för de som arbetar och ansvarar för valets genomförande på lokal nivå med inspel från bland andra Valmyndigheten och Myndigheten för delaktighet.

Konferensserien Val 2022 – utmaningar och möjligheter

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR