Publicerad 22 mars 2021

Fakta om kommunal självstyrelse

Kommunal självstyrelse är ett begrepp som används ofta. Men vad är det egentligen?

Sveriges kommuner och regioner

Det finns 290 kommuner och 20 regioner i Sverige. Gotland är kommun med regionuppgifter som också har rätt att kalla sig region.

Deras ansvar omfattar:

  • lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling
  • välfärdstjänster som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Tillsammans står kommuner och regioner för ungefär:

  • 20 procent av bruttonationalprodukt, BNP
  • 70 procent av den offentliga konsumtionen
  • sektorn sysselsätter 25 procent av den arbetande befolkningen, drygt en miljon svenskar

Så här fattas besluten

Besluten inom denna sektor fattas i varje enskild kommun eller region. Eftersom makten på detta sätt är delad mellan 310 självständiga enheter, har medborgarna stora möjligheter att påverka och ta ansvar för förhållandena i sin närmiljö. Det gör de främst genom att vart fjärde år välja lokala representanter till kommun- och regionfullmäktige.

Dessa valda företrädare styr sedan – på medborgarnas uppdrag – kommunen eller regionen. Genom majoritetsbeslut i fullmäktige beslutar de vilken politik som ska föras.

Beslut om skatt

Fullmäktige beslutar även nivån på den skatt som medborgarna ska betala, samt hur skattepengarna och andra intäkter ska användas. Varje fullmäktige fattar självständigt beslut om den egna kommunen eller regionen och är politiskt ansvarig enbart inför sina egna invånare.

Kommuner och regioners samlade kostnader och intäkter

SKR gör sammanställningar som visar vilka kostnader kommuner och regioner fördelar sina intäkter på, och varifrån intäkterna kommer.

Sektorn i siffror

Europarådets konvention om kommunalt självstyre

Sverige sa ja till (ratificerade) Europarådets konvention om kommunalt självstyre 1989. I den finns den så kallade subsidiaritetsprincipen inskriven, som bland annat innebär att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Information om subsidiaritetsprincipen, EUR-lex

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset