Publicerad 15 mars 2023

Revisionen kan bidra i arbetet att motverka välfärdsbrottslighet

På Demokratidagen den 19 april arrangeras ett seminarium om hur välfärdsbottslighet påverkar vårt demokratiska system och hur revisionen som demokratisk kontrollfunktion bidra i arbetet att motverka både välfärdsbrott och otillåten påverkan. Du är välkommen att delta.

Välfärdsbrottslighet påverkar vårt demokratiska system. Offentliga resurser tilldelas personer och verksamheter på felaktiga grunder och detta påverkar även medborgarnas tillit till vårt demokratiska system. Välfärdsbrottsligheten tar sig flera olika uttryck i den kommunala kontexten. Det kan handla om att enskilda personer, genom att lämna uppgifter som inte är korrekta, beviljas bistånd som de inte har rätt till. Det kan också handla om brott som begås av företag eller föreningar inom ramen för kommunala upphandlingar av välfärdstjänster eller genom föreningsbidrag eller avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP.

När kommuner och regioner arbetar strukturerat mot välfärdsbrottslighet ökar risken för att tjänstepersoner och förtroendevalda utsätts för otillåten påverkan. Detta kan ta sig uttryck genom att individer försöker få dem att fatta ett mer fördelaktigt beslut, att inte fatta ett beslut eller att låta blir att genomföra en kontroll eller ändra ett fattat beslut. I förlängningen kan detta leda till en tystnadskultur och till att man känner sig tvungen att avsluta sin tjänst eller sitt uppdrag.

Uppföljning och intern kontroll är viktiga redskap för att förebygga och upptäcka välfärdsbrottslighet. En funktion som kan bidra i detta arbete är den kommunala revisonen, som har uppdrag att granska om det finns en tillräcklig intern kontroll. För att revisionen ska kunna utföra granskning inom området på bästa sätt, är det viktigt med kunskap och förståelse för problematiken.

Under dempokratidagen genomför SKR ett seminarium (2c) där vi redogör för det vi vet inom området, samt hur revisionen kan granska förekomsten och arbetet mot välfärdsbrottsligheten i syfte att uppmärksamma och förbättra organisationens egna förmåga.

Anmälan och program Demokratidagen 2023

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare
  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.