Publicerad 20 oktober 2021

Stöd till lärare för undervisning kring demokratiförslag

SKR håller på under hösten 2020 att sammanfatta stödmaterial riktat till lärare som visar hur ett demokratiförslag kan tas fram och kan integreras i undervisningen. Målet är att satsningen och materialet ska bidra till ökad kunskap om den kommunala demokratins funktionssätt.

Allmänt om demokrati

Ett delmål med initiativet och överenskommelsen med regeringen är att elevers kontakter med och kännedom om den kommunala demokratin samt möjligheter att komma till tals mellan valen ska öka.

Demokrati i undervisningen

Skolverket har samlat information och stöd utifrån tre olika perspektiv på demokrati i skolan; Demokrati i undervisningen, Att organisera för demokrati och Demokratiska rättigheter för barn och elever. Här finns studiematerial och lärarhandledningar som kan användas som stöd till arbetet i skolan för att bedriva undervisningen i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.

Demokrati 100 år, Skolverket

Demokratins grunder, SO-rummet

Avsnittet om Demokratins grunder handlar om demokratins grundläggande principer. Vad är demokrati och vad får den att fungera? Materialet om folkstyre och den representativa demokratin samt de demokratiska fri- och rättigheterna som beskrivs i Sveriges grundlagar kompletteras med frågor och uppgifter om demokratins kännetecken och möjlighet för eleverna att reflektera kring olika former av demokrati.

Demokratins grunder, SO-rummet

Sveriges Riksdag firar demokratin

På webbplatsen Fira demokratin finns studie- och fördjupningsmaterial för att arbeta med demokratifrågor och demokratins utveckling i Sverige. Studiematerialet följer kursplanen i historia och samhällskunskap för att komplettera undervisningen i skolan. Här finns bland annat en affischutställning som man till exempel kan sätta upp i klassrummet, en forskningsantologi om demokratins tillstånd och framtid, ett quiz om demokrati samt fördjupning inom olika teman som demokratins genombrott och värderingar och den svenska folkrörelsen.

Fira demokratin, Sveriges Riksdag

Forum för levande historia

Forum för levande historia har publicerat ett klass- och samtalsmaterial som innehåller faktamaterial för den som vill engagera sig och lära sig mer om demokrati. Skolmaterialet tar bland annat upp "Det demokratiska samtalet" - hur ska vi prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? I klassrumsmaterialet, riktat till elever i åk 7-9 och gymnasiet, får eleverna ta ställning i svåra demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens.

Det finns också workshopar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Materialet innehåller värderingsövningar, fakta, film, foto och ljudklipp. Alltid aktuella teman som demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras.

Klassrummet, Forum för levande historia

Demokratins historia

Kungliga biblioteket (KB)

Inom ramen för Demokratijubileet 2018-2021 har KB tagit fram kunskap om den historiska processen och människorna som skapade den. Här finns lärarmaterial som kan laddas ner innehållande klassrumsövningar som handlar om vägen till allmän och lika rösträtt.Materialet vände r sig till lärare i ämnena historia och SO och relaterar till innehållet i läroplanen för historia på gymnasienivå (Lgr GY Hib1). Övningarna tar 90 minuter att genomföra. Materialet är fritt att använda och sprida, och kan kompletteras med lokalt arkivmaterial.

demokrati100.se

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset