Publicerad 12 oktober 2021

Samverkan, civilsamhället

SKR arbetar med att stödja utveckling och sprida kunskap om hur hållbara och långsiktiga samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer.

Kartläggning av samverkansrelationer

SKR genomfört en kartläggning i samarbete med Chalmers tekniska högskola av hur kommuner och regioner samverkar med civilsamhällets organisationer. Kortfattat visar resultaten:

 • en mångfald samverkansrelationer med civilsamhällets organisationer som handlar om ekonomiskt stöd, styrdokument, dialoger, samråd och partnerskap samt om civilsamhällets organisationer som verksamhetsut­förare.
 • att samverkan med civilsamhällets or­ganisationer framstår som angeläget och att det pågår arbete med att skapa stödjande strukturer för samverkan inom kommuner och region.

Om samverkan med civilsamhället 2018 (PDF) Pdf, 302 kB.

Mer samverkan behövs för att lösa samhällsutmaningarna

I SKR:s positionspapper rörande civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner, betonas vikten av ett gott samarbete mellan kommuner, regioner och civilsamhälle.

Positionspapper: Samverkan med civilsamhället 2018, webbutiken

SKR driver nätverk för kommuner och regioner inom ämnet

Utveckla användningen av medborgardialog och civilsamhälle - för förtroendevalda

Ett kunskapsnätverk för förtroendevalda för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället.

Kunskapsnätverk inom medborgardialog och civilsamhälle

Utveckla samverkan med civilsamhället - för tjänstepersoner

Ett professionsnätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, eller regionens samverkan med civilsamhället.

Nätverk civilsamhälle för tjänstepersoner

Utvecklingsnätverk sociala företag 

SKR arbetar tillsammans med tolv kommuner för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.

Utvecklingsnätverk sociala företag

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning

Utredningen har haft i uppdrag att se över demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen till det civila samhällets organisationer, för att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella. Utredningens förslag till demokrativillkor:

 1. Bidrag ska inte få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare inom ramen för verksamheten,
 2. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 3. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 4. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 5. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället , SOU 2019:35

Informationsansvarig

 • Malin Svanberg
  Projektledare
 • Lena Langlet
  Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset