Publicerad 11 mars 2021

Medborgarskapsceremonier

Den 1 april 2015 trädde en lagändring ikraft, Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Det innebär bland annat att kommunerna ska anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.

Aktuellt!

Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med Coranaspridningen gäller även medborgarceremonier, vilket gör att om dessa är planerade i närtid kan de behöva skjutas upp.

Portalparagraf 1 §

Vidare ska en ny portalparagraf om medborgarskapets betydelse lyftas fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare.

Kommunernas ansvar

Många kommuner anordnar redan särskilda ceremonier för nya svenska medborgare. Men i och med den nya lagstiftningen måste alla kommuner bjuda in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare.

Avisering av befolkningsuppgifter (Navet)

För att ta fram vilka nya svenska medborgare är kan ett utdrag göras via Skatteverket i aviseringssystemet Navet. Observera att det kan ta upp till 14 dagar att få ut uppgifterna.

Skatteverket Navet: beställningsblankett

Medborgarskapsceremoniernas innehåll

Kommunerna har frihet att själva bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa ceremonierna efter den egna kommunens förutsättningar och förhållanden.

Ceremonin är tänkt att förmedla budskapet:

  • att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten
  • att medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter
  • att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige

Budskapet kan till exempel förmedlas genom portalparagrafen.

Finansiering av medborgarskapsceremonier

Staten ska ersätta kommunerna för de kostnader som uppstår vid anordnandet av medborgarskapsceremonier. Ersättningen är tänkt att täcka arbetskostnader för:

  • att förbereda och genomföra medborgarskapsceremonierna
  • kostnader för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya medborgare i kommunerna
  • utskick av inbjudningar och svarskort

Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd för detta utan medlen fördelas i statsbudgeten genom det generella statsbidraget till kommunerna.

I budgeten för 2014 avsattes 5 miljoner kronor per år för ändamålet. Summan varje kommun får genom denna fördelning är i förhållande till antalet kommuninvånare, det vill säga cirka 50 öre per person.

Länsstyrelserna har fått uppdrag att informera kommuner och ge exempel

Länsstyrelserna har fått ett särskilt uppdrag att informera kommunerna om hur medborgarskapsceremonier kan genomföras. Länsstyrelserna informerar om finansiering, folkbokföringsuppgifter och exempel på kommuner som redan idag anordnar medborgarskapsceremonier.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR