Publicerad 18 juni 2021

Medborgardialog i styrning

SKR driver ett utvecklande nätverk under perioden september 2021 – januari 2023 för att utveckla system där medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen och utgöra ett underlag för beslut.

Anmälan till nätverket

Mål med utvecklingsarbetet

Nätverket startar i september 2021 Kommuner och regioner kommer att pröva och utveckla system där medborgardialog ingår i strukturen för styr- och ledningssystem. Efter avslutat projekt kommer vi att visa på lärande exempel på hur medborgardialogen blir en del av styrningen.

Målgrupp

Målgruppen är ledande politiker och tjänstepersoner samt ansvariga för medborgardialog i kommuner och regioner.

Upplägg

Arbetet i nätverket utgår från en struktur där arbetet sker stegvis och där möjlighet finns till individuella variationer. Vid varje nätverksträff medverkar experter och inspiratörer som ger en bredare omvärldsspaning, gästföreläsningar på engelska kan förekomma. Under hösten 2021 kommer nätverket att ske genom digitala möten över Zoom som och hållas en gång i månaden. Under våren 2022 kan det eventuellt bli aktuellt med möten där fysisk närvaro är möjlig – vi kommer dock alltid att göra det möjligt att delta på distans.

  • Projektet pågår under tiden september 2021 till och med januari 2023.
  • Första träffen i nätverket är planerad till 29 september 2021.

Vid många anmälningar kommer förbundet ta ut ett antal kommuner och regioner som deltagare i nätverket.

Kostnad

SKR tar inte ut någon avgift för deltagande i nätverket. Deltagande kommun eller region står för sina egna kostnader.

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Regioner har sedan 2006 arbetat med medborgardialog där syftet är att stödja kommunernas och regioners utveckling av medborgardialogen för att stärka den representativa demokratin.

För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna visar erfarenheter att kommuner och regioner behöver utveckla system där medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen och utgöra ett underlag för beslut.

Syftet är, dels att på ett bättre sätt ta vara på medborgarnas erfarenheter och sakkunskaper, dels att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system och det samhällsuppdrag som kommuner och regioner har, dels att öka förutsättningarna för att minska spänning i samhället och därmed skapa mer socialt hållbara samhällen.

SKR ser att många medborgardialoger genomförs i kommuner och regioner, olika metoder får ett ökat fäste som till exempel möjligheten för medborgare att lämna e-förslag eller delta i en medborgarpanel, vi får också fler exempel på kommuner som prövar medborgarbudget, på senare tid särskilt inom landsbygdsutveckling.

Vi ser ett fortsatt behov av att medborgardialog i större utsträckning blir ett systematiskt arbete i kommuner och regioner inte minst för att undvika att medborgardialog bedrivs i projektform eller som pilotsatsningar som inte skapar nytta. Medborgardialog behöver institutionaliseras och därmed bli en del av en kommuns eller regions strategiska arbete för att stärka besluten, stärka demokratin och öka effektiviteten i verksamheten.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset