Publicerad 14 oktober 2021

Medborgardialog i styrning

För att uppnå ett ökat engagemang och större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna och ta vara på deras erfarenhet och kunskap, samt för att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system, behöver kommuner och regioner utveckla system där medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen. SKR ger stöd för detta arbete.

SKR driver nätverk som stöd för utvecklingsarbetet

Utveckla system för medborgardialog - ett nätverk för tjänstepersoner

SKR driver ett professionsnätverk för tjänstepersoner i kommuner och regioner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Anmälan är öppen och vi välkomnar nya deltagare under hela tidsperioden.

Professionsnätverk för att utveckla system för medborgardialog

Medborgardialog som en del i organisationens styrning

För att stödja kommuner och regioner i deras fortsatta utveckling av medborgardialog driver SKR ett utvecklingsnätverk för kommuner och regioner som vill utveckla system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i organisationens styr- och ledningssystem.

Utvecklingsnätverk: Medborgardialog som en del i organisationens styrning

Framgångsfaktorer

SKR:s har sedan 2006 arbetat med medborgardialog i syfte att stödja kommuner och regioner i deras arbete att utveckla medborgardialogen för att stärka den representativa demokratin. SKR har tagit fram en skrift hur medborgardialog kan utgöra en del i styr- och beslutsprocesser.

Medborgardialog i styrning - för ett stärkt demokratisk samhälle, webbutiken

Följande punkter utgör en bra grund för en mer systematisk medborgardialog:

 • Ta fram principer, riktlinjer och löften till medborgarna och organisation som utgör grunden för alla medborgardialoger inom kommunen och regionen.
 • Forma en organisation för att hantera processen att föra in medborgardialog som en del i kommunens eller regionens styrprocess.
 • Tydliggöra frågan för att nå ett användbart resultat i medborgardialogen, speciellt viktigt när det gäller komplexa frågor.
 • Bestämma hur utvärderingen ska ske, vilka mått och indikatorer som ska användas. Gör detta redan när frågan och målen för medborgardialogen definieras.
 • Utveckla arbetet med att definiera mål för medborgardialog processerna.
 • Medborgardialogen måste förhålla sig till någon form av styrprocess vare sig den utgör ett underlag i beslutsfattande, i utvecklingsarbete eller på olika sätt i utvecklingen av samhället.
 • Val av dialogmetoder ska ske först när kommunen eller regionen är klar över frågan, mål, styrprocess, målgrupper, djup och bredd av delaktighet.
 • Bra kommunikation är helt avgörande för att för att dialogen ska nå framgång.

Det här är medborgardialog

Medborgardialog i kommunens eller regionens ”hägn” innebär att medborgardialoger sker i frågor som är påverkbara och där beslutsfattare är påverkbara. Frågan och målgrupp ska vara tydligt definierad liksom påverkbarheten. Det ska ske systematiskt och resultatet ska användas.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare
 • Nils Munthe
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset