Publicerad 5 juli 2021

MR-städer, uppsatser

Det finns städer runt om i världen som har utnämnt sig till MR-städer. Med utgångspunkt från deras arbete och erfarenheter startade processen att skapa en svensk MR-plattform.

Workshop om mänskliga rättigheter i kommuner och regioner

2016 bjöd SKR och Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, RWI, in forskare, förtroendevalda, tjänstepersoner och civilsamhällesrepresentanter till en workshop. Syftet var att tillsammans skapa kännetecken för hur en MR-stad eller MR-region skulle kunna se ut i ett svenskt sammanhang.

Inför mötet genomförde RWI ett antal intervjuer med förtroendevalda, tjänstepersoner och personer från civilsamhället. Resultatet blev starten på arbetet att skapa den svenska
plattformen.

Sammanfattning från workshop: Magasinet Mänskliga rättigheter, webbutiken

Human Rights Cities and Regions - Swedish and International Perspectives, RWI

Viktiga faktorer för att bygga en MR-kommun eller region

Internationell forskning visar att det finns ett antal viktiga åtaganden när man vill bli en
MR-kommun eller region. Det är viktigt att:

  • stärka kunskapen och medvetenheten om mänskliga rättigheter
  • införliva MR i riktlinjer, rutiner och aktiviteter
  • involvera medborgare
  • synliggöra dilemman och konflikter
  • följa upp och kommunicera resultat
  • säkerställa MR i kommunala kontrakt och andra rättsliga avtal

Kännetecken MR kommuner och regioner

Lyssna på fyra deltagares beskrivning om vad som kännetecknar en MR-kommun och region. Intervjun genomförs på engelska, men har svensk textning som startar automatiskt efter 12 sekunder.

Filmen är 4 minuter och 8 sekunder lång.

PM och uppsatser av forskare och representanter från civilsamhället

De uppsatser (så kallade papers) som skrevs av forskare och representanter från civilsamhället till summiten är skrivna på engelska eller svenska. Se angivet språk i länken för varje PM eller uppsats.

Mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner

Annika Jyrwall Åkerberg, Civil Rights Defenders

Uppsatsen behandlar vad det innebär för den enskilda att en kommun präglas av mänskliga rättigheter, framgångsfaktorer och utmaningar samt rätten för enskilda och individer att involveras i beslutsfattande processer.

PM på svenska av Annika Jyrwall Åkerberg (PDF) Pdf, 48 kB.

Mänskliga Rättigheter i kommuner och regioner

Johanna Wiklund, Svenska FN-förbundet

Uppsatsen undersöker civilsamhällets roll i det kommunala MR-arbetet. Vilken betydelse har arbetet för den enskilde individen och vilka utmaningar och framgångsfaktorer bör uppmärksammas i arbetet? Författaren ställer också frågor kring den kommunala självstyrelsen och dess roll i människorättsarbetet. I uppsatsen identifieras tre nyckelområden för det svenska arbetet: ett stärkt nationellt arbete för mänskliga rättigheter, åtgärder mot rasism och flickors rättigheter.

PM svenska av Johanna Wiklund (PDF) Pdf, 110 kB.

Co-creating Human Rights in the City Civil society and human rights cities in the Netherlands

Esther van den Berg, Netherlands Institute of Social Research

Uppsatsen behandlar fem olika städer i Nederländerna, Amsterdam, Haag, Middelburg, Nijmegen och Utrecht.I de fem städerna har man på olika sätt arbetat med medskapande inom människorättsfrågorna för att skapa en sådan kultur. Här identifieras också fem framgångsfaktorer som hjälpt städerna i arbetet.

Uppsats på engelska av Esther van den Berg (PDF) Pdf, 123 kB.

Focusing on Human Rights in the daily business of local governments

Simone Philipp, University of Graz

The findings of the International Implementation Forum for Local and Regional Authorities: Opportunities, Challenges and Responses relating to the Implementation of Human Rights at the Local Level.

Simone beskriver en internationell konferens i Graz 2015. Deltagare från 25 länder samlades för att diskutera implementeringen av mänskliga rättigheter på en lokal nivå. Ett av spåren handlade om hur man i kommuner varje dag arbetar med mänskliga rättigheter, men själva inte är medvetna om det, ett annat om goda exempel och det tredje hurman designar människorättskriterier.

Uppsats på engelska av Simone Philipp (PDF) Pdf, 132 kB.

In a state of becoming a human rights city - The case of Eugene, Oregon

Kenneth J. Neubeck, University of Connecticut-Storrs

I sin uppsats berättar Kenneth om de lyckosamma faktorer man i staden Eugene hittat i sitt arbete med att bli en MR-stad. Bland annat MR-utbildning, inkludering (vad anser de som faktiskt lever i staden att vi behöver jobba med?) och ett transparent och tydligt ansvar från stadens håll i form av målsättningar och tidplaner.

Uppsats på engelska av Kenneth J. Neubeck (PDF) Pdf, 138 kB.

Human Rights City Graz: Lessons learnt from the first 15 Years

Klaus Sterl, University of Graz

Vad är det som skiljer en MR-stad från en stad som följer de människorättslagar den har att förhålla sig till? I uppsatsen diskuteras också vilka spänningar finns mellan juridiska skyldigheter och människorättsengagemang hos den lokala ledningen. Som exempel
diskuteras bland annat hur man som MR-stad förhåller sig till yttrandefrihet eller rasism och diskriminering.

Uppsats på engelska av Klaus Sterl (PDF) Pdf, 100 kB.

Towards a Sociology of the Human Rights City Focusing on Practice

Michele Grigolo, University of Nottingham

Micheles uppsats behandlar frågan om vad en MR-stad är ur en sociologisk synvinkel. Vilka sociologiska och politiska processer leder till mänskliga rättigheter? Vilka aktörer är det som leder arbetet framåt och vilka diskurser existerar i städer som anser att mänskliga rättigheter är extra viktiga att arbeta med?

Uppsats på engelska av Michele Grigolo (PDF) Pdf, 189 kB.

The right to freedom from displacement – Practical implementation and challenges

Anders Lund Hansen and Eric Clark, Lunds universitet

Uppsatsen behandlar rätten till bostad och samtidigt rätten att slippa bli tvångsförflyttad. Vilka processer i Sverige har de senaste 30-40 åren påverkat den rätten och vilka konsekvenser har det?

Uppsats på engelska av Anders Lund Hansen och Eric Clark (PDF) Pdf, 132 kB.

Re-imagining Human Rights Practice Through the City - A Case Study of York (UK)

Paul Gready, Emily Graham, Eric Hoddy and Rachel Pennington, University of York

Uppsatsen undersöker hur York, genom att bjuda in olika aktörer i nätverk, utvecklats till en MR-stad. Staden har använt sig av en så kallad PANEL-approach - Participation, Accountability, Non-discrimination, Empowerment och Law - och har bjudit in till ett bredare deltagande i stadens människorättsarbete.

Uppsats på engelska av Paul Gready, Emily Graham, Eric Hoddy och Rachel Pennington (PDF) Pdf, 120 kB.

MR-stad - Human Rights City

Begreppet MR-städer bygger på idén att platsen där människor bor är speciellt viktig för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Konceptet Human Rights City, MR-städer, lanserades 1997 av People’s Movement for Human Rights Education, en ideell internationell organisation. Det vidareutvecklades som ett normativt begrepp, genom World Human Rights Cities Forum som äger rum varje år i Gwangju, Korea.

Sedan dess har många städer utnämnt sig själva till MR-städer. Initiativet kan ha kommit från det civila samhället, enskilda eller politiker och det fortsatta arbetet har därefter sett mycket
olika ut.

Dialog med medborgare är en viktig faktor för att kunna vara en MR-stad

Att utnämna sig till MR-stad har använts lokalt som utgångspunkt för styrning och ledning, verksamhetsutveckling, dialog med medborgare, föreningar och näringsliv.

Visar ledningen att det är ett åtagande som den tar på allvar har resultatet blivit en ökad attraktivitet som arbetsgivare, som plats för etablering av företag men sist men inte minst bidragit till ökad tillit hos medborgare.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset