Publicerad 28 juni 2021

Nationellt kunskapsstöd, kvinnofrid

Flera nationella myndigheter har i uppdrag att ge kunskapsstöd till kommuner och regioner. SKR samverkar med dessa myndigheter.

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndigheten ska samordna, följa upp och analysera samt bidra med kunskap, metoder och stöd för genomförandet av den nationella strategin att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för kompetens- och kvalitetsutveckling inom socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och tandvårdens kvinnofridsarbete. Hos Socialstyrelsen finns kunskapsstöd om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, barn som upplevt våld och arbete med våldsutövare.

Våld- och brottsrelaterade frågor, Socialstyrelsen

Om våld och förtryck, Kunskapsguiden

Öppna Jämförelser Våld i nära relationer

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

NCK är ett kunskaps- och resurscentrum inom mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK analyserar forskningsbehov, tar fram kunskapssammanställningar, driver metodutveckling och ger utbildningar för kommuner och vården.

Kunskapsbanken - samlad kunskap för kvinnofrid, NCK

Nationellt kompetensteam och stödtelefon – hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen och har ett nationellt kompetensteam som samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkluderat barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Länsstyrelsen Östergötland har också en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och personer som arbetar ideellt kan ringa för råd och konsultation i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Stöd för yrkesverksamma, hedersfortryck.se

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Länsstyrelserna stödjer kommuner, regioner och ideella organisationer med samordning, verksamhetsutveckling och utbildning. På länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du vad respektive länsstyrelse erbjuder.

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR