Publicerad 18 mars 2021

Lärande samtal om barnets rättigheter

SKR har tagit fram ett stödmaterial om barnets rättigheter bestående av nio filmer som kompletterats med en powerpointpresentation med talarmanus, ett antal diskussionsfrågor och förslag på fördjupningslitteratur.

Syftet med filmerna är att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av att barnkonventionen sedan 2020 är svensk lag.

Därför ska vi arbeta med barnets rättigheter

Det finns fler anledningar till att vi ska tillämpa barnets rättigheter i offentlig verksamhet. En ratificering innebär ett juridiskt åtagande att följa konventionens bestämmelser. När konventionen nu är svensk lag ska rättigheterna tillämpas därefter.

Därför ska vi arbeta med barnets rättigheter

Mänskliga rättigheter gäller även barn

Barn har alldeles egna mänskliga rättigheter, men vad är mänskliga rättigheter och för vem gäller de.

Mänskliga rättigheter gäller även barn

Så följs Sveriges arbete upp

Kan en stat bli straffad om den inte lever upp till barnkonventionen? Hur vet svenska staten att Sverige är på rätt väg? Hur följer FN-kommittén för barnets rättigheter upp staternas tillämpning av rättigheterna?

Så följs Sveriges arbete upp

Regionalt och lokalt beslutsfattande

Sverige har fattat en rad beslut om att arbeta med barnets rättigheter på nationell nivå. Hur ser det lokala och regionala beslutsfattandet om barnets rättigheter ut?

Regionalt och lokalt beslutsfattande

Att starta ett aktivt barnrättsarbete

Forskning och beprövad erfarenhet visar att det finns en rad faktorer som spelar roll för en lyckosam implementering. Exempel på det är att det finns ett beslut på högsta nivå om att arbeta med rättigheterna och att det finns en samordnande funktion.

Att starta ett aktivt barnrättsarbete

Forskning om implementeringen av barnets rättigheter

Den forskning som finns rörande implementering av barnets rättigheter pekar mot att kunskapsutveckling och implementering är parallella processer som är beroende av varandra. Individerna i organisationerna intar också olika hållningar till att barn har egna rättigheter och det påverkar arbetets utformning.

Forskning om implementeringen av barnets rättigheter

Barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv

I arbetet med barnets rättigheter har det utvecklats en diskussion om olika barnperspektiv. Begreppen barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnsyn har olika innebörd och kan tolkas på olika sätt.

Barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv

Barnets rättigheter i 54 artiklar

Barnkonventionen innehåller en inledning och tre delar. Inledningen är en sammanfattning av de två tidigare deklarationerna för barnets rättigheter. Del 1 innehåller ett antal rättigheter, del 2 beskriver FN-kommitténs arbete och del 3 reglerar hur stater kan gå med i och träda ur konventionen.

Barnets rättigheter i 54 artiklar

Artikel 2, 3, 6, 12, 4 och 42

Detta är de grundläggande principerna och de generella implementeringsartiklarna. De gäller för alla och ska ses som en tolkningsram för de andra rättigheterna i konventionen.

Artikel 2, 3, 6, 12, 4 och 42

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset