Publicerad 29 juni 2022

Ersättningssystem, hemtjänst 2019

Det är inom hemtjänst som flest kommuner infört valfrihetssystem. Godkända leverantörer enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, ska ha samma villkor. Det gäller både kvalitetskrav som ersättningsbelopp. SKR har gjort en inventering bland landets kommuner 2019.

Modeller för valfrihetssystem och ersättning

Kommunerna har valt olika modeller för sina valfrihetssystem. De kan omfatta serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, hemsjukvård, delegerad hemsjukvård var för sig eller i kombination.

Ersättningen är oftast baserad på en analys av vad den egna verksamheten kostar men andra faktorer har också betydelse, som prisnivån i andra kommuner i regionen, marknadssituationen, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar.

Ersättningssystem och ersättningsbelopp

De vanligaste modellerna som ersättning utgår ifrån inom valfrihetssystemen för hemtjänst baserar sig på ersättning för:

  • biståndsbeslutad beviljad tid, eller
  • för tiden som utförs av utförarna i förhållande till biståndsbeslutet, det vill säga utförd tid

Vissa kommuner har andra modeller. Det kan handla exempelvis om ersättning utifrån olika nivåbeslut.

Val av ersättningsmodell sker utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar. För att skapa rättvisa ekonomiska villkor, differentieras ersättningen till utförarna utifrån olika faktorer, till exempel:

  • typ av tjänst som service, omvårdnad, hemsjukvård
  • tidsdifferentiering: dag, kväll, natt, helg
  • geografisk differentiering: tätort, glesbygd, landsbygd, ö:ar, regiform: egen eller privat

Hemtjänstersättningar LOV, indelat per kommun (Excel) Excel, 34 kB.

Stor spridning i ersättningen

Det är en stor spridning mellan kommunernas ersättning. Genomsnittet för omvårdnadsinsatser dagtid 2019 är 426 kronor per timme, men varierar mellan 315 och 558 kronor per timme.

Till viss del förklaras spridningen av att kommunerna ersätter på olika sätt. Det kan handla om att ersättning utgår för beviljad tid, per tjänst, eller för utförd tid som antingen är elektroniskt uppmätt eller manuellt inrapporterad.

En annan förklaring kan vara kravställandet kring de tjänster som upphandlas. Vissa exempel som kan vara grund till differentiering framgår av presentationen nedan. För fördjupning av kravställandet hänvisas till Upphandlingsmyndighetens sida valfrihetswebben.

Presentation om hemtjänstersättningar 2019 (PDF) Pdf, 239 kB.

Kontakta oss om du har frågor eller önskar ta del av sammanställningar från 2011-2018.

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR