Publicerad 21 december 2022

Inför nominering och val av förtroendevalda revisorer

För val av revisorer gäller särskilda förutsättningar som är viktiga att känna till. I kommunallag 2017:725 har ett valbarhetshinder tillkommit.

Revisionen är en del av den lokala demokratin och stödjer fullmäktige i kontrollen av verksamheterna. För att revisionen ska ha förtroende och trovärdighet måste den utföras på ett objektivt, sakligt och självständigt sätt.

 • Revisorerna nomineras av de politiska partierna, men är i uppdraget partipolitiskt oberoende.
 • Detta ställer höga krav på den enskilda individens integritet.

Särskilda valbarhetsregler

Sedan tidigare gäller att en fullmäktigeledamot inte är valbar till uppdrag som revisor. I kommunallagen har ytterligare ett valbarhetshinder tillkommit (4 kap 5 § KL) – en revisor är inte valbar till ledamot eller ersättare i fullmäktige.

Vad innebär det?

En revisor kan finnas med på sitt partis valsedel inför en ny mandatperiod, men om revisorn har en vilja eller avsikt att bli fullmäktigeledamot måste revisorn avsäga sig uppdraget som revisor, med beslut om entledigande i fullmäktige senast på sista sammanträdet före valet.

Om revisorn inte har denna avsikt kan hen fortsätta sitt uppdrag som revisor och ha sitt namn med på partiets lista.

Kommunallag (2017:725)

Värna oberoendet

Vid val av revisor är det grundläggande att revisorn ska stå fri från den eller de som ska granskas och inte själv ha ett ansvar i verksamheten. Revisorns oberoende bör vara så oinskränkt som möjligt för att uppnå förtroende och kontinuitet. Detta oberoende regleras formellt genom valbarhetsreglerna i kommunallagen, som säger;

Den som väljs till revisor kan inte samtidigt vara:

 • ledamot eller ersättare i fullmäktige eller fullmäktigeberedning
 • ledamot eller ersättare i styrelse och nämnd
 • ledamot eller ersättare i styrelse i kommunalt företag (aktiebolag, stiftelse, handelsbolag och ekonomisk förening)

Som huvudregel gäller även att den som ska väljas till revisor inte kan ha en anhörig som antingen har uppdrag i styrelser och nämnd eller har en ledande befattning med ett redovisningsansvar inom kommunen, landstinget eller regionen.

Samma grundregler gäller för val av revisorer i kommunalförbund och finansiella samordningsförbund.

Fördjupande information finns i ett cirkulär om fullmäktiges val av revisorer:

Fullmäktiges val av revisorer, cirkulär 22:55

Om revisionsuppdraget

Uppdraget som kommunal förtroendevald revisor är att ansvara för granskning av styrelse, nämnder och beredningar samt att oftast även vara lekmannarevisor i ett eller flera av kommunens företag och-/eller revisor i stiftelser. I uppdraget ska revisorerna biträdas av sakkunniga som de själva väljer, oftast efter upphandling från revisionsföretagen.

Revisionen avslutas med en revisionsberättelse till fullmäktige, som ligger till grund för fullmäktiges årliga ansvarsprövning.

Uppdraget som revisor ska utföras enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Om God revisionssed i kommunal verksamhet

Publikationer

Informationsansvarig

 • Lotta Ricklander
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.