Publicerad 2 september 2022

Leta efter välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter

Begreppet ekonomiska oegentligheter används i vardagligt tal som uttryck för oönskade avvikelser, ofta med en ekonomisk botten som till exempel att inte betala skatt och sociala avgifter eller att leverera felaktiga underlag för utbetalningar. Att systematiskt leta, kontrollera, följa upp efter brister gör att avvikelser kommer att upptäckas. 

Brottsförebyggande rådet, Skatteverket, Borås stad samt Region Stockholm arbetar aktivt med att motverka fusk och oegentligheter. De ger dig tips om hur och vad du kan leta efter när du misstänker att nåt inte står rätt till. Det kan bland annat handla om att kartlägga processer, göra besök hos avtalsparter eller ta hjälp av kollegor. Filmen är 3 minuter och 6 sekunder lång.

Möjligheten att kontrollera företag

I samband med upphandling kontrolleras leverantörer enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). En upphandlande myndighet kan på olika grunder utesluta leverantörer. Kommunen eller regionen bör också under avtalsperioden återkommande kontrollera om leverantörerna bryter mot några av kraven i LOU eller LOV.

Många statliga myndigheter har register där det går att stämma av eller komplettera uppgifterna. I en skrift Offentliga uppgifter till vår tjänst finns uppgifter hos Skatteverket och en tolkning av dessa.

Offentliga uppgifter hos Skatteverket och tolkning

Uppföljning är en viktig del i kontrollen

Då en politisk nämnd fattar beslut om upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) är det en fördel om det samtidigt fattas beslut om hur, när och i vilken form nämnden ska ta del av resultaten av den ekonomiska uppföljningen under avtalstiden.

För att uppföljning ska vara möjlig behöver förutsättningarna finnas med i upphandlingsdokumentet (förfrågningsunderlaget) och avtalet. Var noga med att formulera tydliga och konkreta skrivningar – det underlättar uppföljningsarbetet.

Upphandlingsdokument, checklista enligt LOU

Från beslut till ett avtal - upphandlingsprocessen

Löpande uppföljning

I den löpande uppföljning säkerställs att det som beställts enligt avtal och överenskommelser levereras enligt uppgjorda uppföljningsplaner. Löpande uppföljning genomförs av uppdragsgivare och beställare.

Fördjupad uppföljning

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet. Fördjupad uppföljning inleds när anledning för sådan föreligger, baserad på beslut eller på förekommen anledning.

SKR har tagit fram ett stödmaterial för löpande uppföljning som främst riktar sig till hälso- och sjukvården men passar alldeles utmärkt att använda i andra sammanhang.

Modell för att göra en löpande- och fördjupad uppföljning

Rutiner för fakturor och utbetalningar för att förebygga ekonomiska oegentligheter

Det är viktigt att rutinerna för att hantera fakturor är tydliga, säkra och tillämpade.
Det får inte finnas utrymme för personalens egna tolkningar av hur kontrollen ska utföras. Det handlar om att inte vara för naiv och godtrogen utan att vara professionellt förberedd på att avvikelser inträffar. Kontroll medför att fel kommer att upptäckas.

Varje kommun och region ska ha lokala regelverk och rutiner för sin hantering. Dessa finns i internkontrollreglemente, i attestreglemente med tillämpningsanvisningar samt i dokumenterade rutiner för fakturahantering. Regelverket är i allmänhet detsamma för köp av verksamhet som för andra köp.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR