Publicerad 1 september 2022

Diskussionsfrågor kring hot, hat och våld mot förtroendevalda

SKR har sammanställt ett antal diskussionsfrågor som kommuner och regioner kan använda i sin egen förebyggande utbildning kring hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Börja gärna med att se en film där kommunalråd Ida Legnemark (V) i Borås Stad berättar om sina erfarenheter av att vara hotad. Hon tar även upp vikten av att tydliggöra roller och ansvar för att förebygga och omhänderta hot och hat.

Filmen är 4 minuter och 28 sekunder lång.

Att diskutera

Diskussionsfrågorna kan användas fristående som inledning till ett ordinarie sammanträde, eller ingå i en hel utbildning. Frågorna är uppdelade i sex ämnesområden.

Att vara förtroendevald

Diskutera:

 • Dela med er av erfarenheter – har någon av er varit med om någon händelse?
 • Hur kan ni skapa goda förutsättningar för att de förtroendevalda ska känna trygghet i sitt demokratiska uppdrag.
 • Hur kan ni arbeta för en god demokratiutveckling?

Vem drabbas, vem hotar?

Diskutera:

 • Känner du igen situationerna i filmen eller utifrån egna berättelser?
 • Har du själv eller någon du känner varit med om någon händelse?
 • Hur tänkte du och hur agerade du då?

Roller och ansvar vid hot, hat och våld mot förtroendevalda

Diskutera:

 • Vet du var du ska vända dig om du drabbas av hot, hat eller våld?
 • Vad finns det för rutiner i din kommun eller din region för att förebygga och hantera olika typer av incidenter?
 • Vilka rutiner har ni i ditt parti för att hantera hot och våld?

Samtalstonen i det politiska samtalet

Som ett alternativ kan ni också använda er av ett utbildningsmaterial som innehåller filmade scenarion med olika situationer och dilemman inom politiken. Här kan ni välja olika scener och diskutera utifrån händelser.

Samtalstonen i politiken - utmaningar i det politiska samtalet

Diskutera:

 • Hur är det politiska samtalet i din organisation?
 • Vad främjar den goda samtalstonen?
 • Vilket ansvar har ordföranden för att det ska bli bra och respektfull ton på möten?
 • Hur kan varje ledamot bidra till bra stämning?
 • I vilken utsträckning görs inlägg för att försöka påverka i sak eller för att ge till känna en uppfattning? Skiljer sig dessa inlägg åt vad gäller frågan om tonen i politiken?

Fundera över situationer som ni upplevt eller iakttagit då det varit mycket bra samtalston respektive där de varit problematiskt.

Förebyggande arbete mot hot, hat och våld mot förtroendevalda

Hur kan din organisation öppna upp nya samtalskanaler för att föra dialog med en bredare grupp i syfte att bygga relationer, öka förtroendet för politiken och genom det förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda?

Diskutera:

 • Med vem eller vilka? Vem eller vilka når vi inte idag som vi borde?
 • Om vad? Vilka frågor tar vi inte upp med medborgarna idag?
 • När? Borde vi öppna upp för dialog tidigare i beslutsprocessen?

Hot mot politiker – hot mot jämställdheten

Diskutera:

 • Hur säkerställer ni att ert arbete mot hot och hat mot förtroendevalda har ett tydligt jämställdhetsperspektiv?
  • Har personer som jobbar med säkerhetsfrågor någon jämställdhetskompetens?
  • Finns det skrivningar i policys och riktlinjer om detta?
 • Gör ni någon koppling mellan stödet till kvinnor och män som är förtroendevalda och annat jämställdhetsarbete eller våldsförebyggande arbete som bedrivs i kommunen eller regionen?
 • Drygt hundra kommuner och nästan alla regioner har hittills ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Den omfattar bland annat åtaganden om att motverka trakasserier, könsstereotyper och på andra sätt villkoren särskilt för kvinnor som är förtroendevalda.
  • Har er organisation ställt sig bakom CEMR-deklarationen?
  • Använder ni den som plattform för ett jämställt stöd till era förtroendevalda?

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR