Publicerad 27 januari 2022

Svenskt yttrande om pollinerande insekter på Regionkommitténs dagordning

Igår den 26 januari när Regionkommittén inledde sin första plenarförsamling för 2022 antog kommittén bland annat ett yttrande presenterat av en svensk ledamot om genomförandet av EU-initiativet om pollinatörer.

Bakom yttrandet Lokala och regionala myndigheter påskyndar genomförandet av EU-initiativet om pollinatörer står den svenska rapportören Frida Nilsson (C), kommunalråd i Lidköpings kommun.

EU-initiativet om pollinatörer lanserades av kommissionen i juni 2018 och syftar till att motverka minskningen av vilda pollinerade insekter i EU då de spelar en avgörande roll för ekosystemen och livsmedelsförsörjningen. Kommissionen har nu precis inlett en granskningsprocess för att förbättra initiativet och eventuellt fastställa ytterligare åtgärder för att bidra till det övergripande målet. Fridas yttrande blir Regionkommitténs inspel till granskningen.

Inom kort kommer det antagna yttrandet att publiceras och finnas tillgängligt på Regionkommitténs webbplats.

​The European Committee of the Regions (CoR), engelska

Positivt med mål för biologisk mångfald i EU:s strategier

Regionkommittén välkomnar i yttrandet de positiva steg som togs när initiativet lanserades 2018, men oroas över att den negativa trenden med minskade populationer av vilda pollinatörer sedan dess fortsatt. Regionkommittén efterfrågar åtgärder på alla nivåer för att agera för den biologiska mångfalden och klimatet och välkomnar att mål för biologisk mångfald nu tagits i flera av EU:s strategier och policys som till exempel den gemensamma jordbrukspolitiken, livsmedelsstrategin Från jord till bord och i strategin för biologisk mångfald.

Kommuner och regioner har en viktig roll

I yttrandet lyfts även de möjligheter och det ansvar kommuner och regioner har för att bidra till att främja förekomsten av pollinerade insekter. Exempelvis är det bra att i stadsplaneringen fundera på förekomsten av ljusföroreningar, biologiska trädgårdar, kolonilotter, grönområden och ödetomter samt att integrera bevarandet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regionkommittén framhåller också behovet av att sprida kunskap och inspiration hos EU:s medborgare och andra samhällsaktörer om den viktiga roll pollinerande insekter spelar för vår vardag, för att flera ska engagera sig i arbetet med att skapa hållbara livsmiljöer för pollinatörer.

Kort om Europeiska regionkommittén

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Sverige företräds av tolv ledamöter och tolv suppleanter, som alla har politiska uppdrag i svenska kommuner och regioner. Regionkommittén och den svenska delegationen är viktiga påverkanskanaler för svenska kommuner och regioner i EU. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger stöd till den svenska delegationen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Matilda Lindberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR